Welke informatie bevat de documentatie bij het (aangepaste) meerjarenplan?

Antwoord

Bij het meerjarenplan en de aanpassing ervan hoort ook een documentatie met achtergrondinformatie. Artikel 4 van het ministerieel besluit BBC (MB BBC) bepaalt dat de documentatie minstens de volgende elementen bevat:

  1. de omgevingsanalyse of, in geval van een aanpassing van het meerjarenplan, de meest actuele versie ervan;
  2. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
  3. een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
  4. per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
  5. een overzicht van de verbonden entiteiten: dit zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten;
  6. een overzicht van de personeelsinzet;
  7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

Alle raadsleden moeten de documentatie vlot kunnen raadplegen zodra ze het ontwerp van het beleidsrapport hebben ontvangen. Elk bestuur beslist zelf op welke wijze de documentatie ter beschikking wordt gesteld (bv. op papier of digitaal). De afgesproken regeling kan worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.