Wat verstaat men onder uitzonderlijke kosten en opbrengsten?

Antwoord

Volgens de NGB, NOB en NPB zijn uitzonderlijke kosten en opbrengsten die kosten en opbrengsten die geen verband houden met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur.

In de BBC worden de uitzonderlijke kosten en opbrengsten beperkt tot de volgende indeling:

Uitzonderlijke kosten:
- Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa (AR 663): Het betreft minderwaarden die worden geboekt bij realisatie van vaste activa indien de verkoopprijs van het vast actief lager is dan de boekwaarde waarvoor het actief in de boekhouding is opgenomen.
Budgettair behoren deze verrichtingen tot het investeringsbudget.
- Toegestane investeringssubsidies (AR 664): Het betreffen investeringssubsidies (bv. renovatiepremie) die een bestuur toestaat ten gunste van bepaalde derden, zoals eredienstbesturen of andere lokale besturen (bv. investeringssubsidie van een gemeente aan een OCMW) zodat die derde daar zijn investeringen mee kan financieren (bv. bouw van een rusthuis). Die toegestane investeringssubsidies hebben dus weinig of niets te maken met de operationele en financiële activiteiten van het bestuur dat de subsidie verleent.  Budgettair worden de toegestane investeringssubsidies verwerkt in het liquiditeitenbudget.

In het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 worden de uitzonderlijke kosten vermeld in artikel 102.

Uitzonderlijke opbrengsten:
- Meerwaarden bij de realisatie van financiële, materiële of immateriële vaste activa (AR 763). Het betreft meerwaarden die worden geboekt bij realisatie van vaste activa indien de verkoopprijs van het actief hoger is dan de boekwaarde waarvoor het actief in de boekhouding is opgenomen. Budgettair behoren de ontvangsten van die verkoop volledig tot het investeringsbudget.

In het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 worden de uitzonderlijke opbrengsten vermeld in artikel 93.

Enkel de bovenvermelde soorten van kosten en opbrengsten behoren nog tot de uitzonderlijke kosten en opbrengsten.  Andere kosten en opbrengsten die men vroeger als uitzonderlijk registreerde, worden voortaan onder de operationele kosten en opbrengsten (of eventueel onder de financiële kosten en opbrengsten) geregistreerd. Dat volgt uit de toepassing van IPSAS.