Wat gebeurt er in BBC met de saldi van de kredieten op het einde van het boekjaar?

Antwoord

Het gedeelte van de kredieten voor exploitatie dat niet aangewend is, vervalt. Voor de niet aangewende kredieten voor investeringen en de bijbehorende financiering bepaalt het uitvoerend orgaan voor 1 maart van het volgende boekjaar welk gedeelte wordt overgedragen.

Voor de overdracht van deze kredietgedeelten naar een volgend  boekjaar is geen  aanpassing van het meerjarenplan nodig. Het bestuur moet wel de gegevens over de stand van het meerjarenplan na de overdrachten onmiddellijk in digitale vorm aan de Vlaamse overheid bezorgen. Uiteraard  moet die informatie ook opgenomen worden bij de eerstvolgende  aanpassing van het meerjarenplan.