Waar vind ik de gemeentelijke toelage aan het OCMW?

Antwoord

Artikel 274 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt echter niet meer zoals vroeger via de opname van een geraamde gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan, maar door een tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW bij de vaststelling van de jaarrekening en de resultaatsverwerking die erin is opgenomen.

Het bedrag van de tussenkomt bepalen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in schema T5, deel mutatiestaat van het nettoactief, rubriek B van de jaarrekening. Zie in dit verband ook de boekhoudfiches 8051 (Transacties tussen gemeente en OCMW) en 7901 (Verwerking overschot of tekort van het boekjaar).