Uit welke onderdelen bestaat het meerjarenplan?

Antwoord

Het meerjarenplan bestaat uit  een strategische nota, een  financiële nota en een toelichting.

De strategische nota bevat ten minste de volgende elementen:

 • de omschrijving van de prioritaire acties of actieplannen en van de beleidsdoelstellingen waar ze in kaderen;
 • voor elk jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per prioritaire actie of prioritair actieplan en per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
 • voor elk jaar van het meerjarenplan het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering van de niet-prioritaire acties of actieplannen per beleidsdoelstelling waar prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
 • een overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties of actieplannen kaderen;
 • een verwijzing naar de plaats waar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven, beschikbaar is.

Voor de strategische nota legt de regelgeving geen gestandaardiseerd schema op.

De financiële nota van het meerjarenplan bevat:

 • het financiële doelstellingenplan (schema M1);
 • de staat van het financiële evenwicht (schema M2);
 • het overzicht van de kredieten (schema M3).

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze moet minstens de volgende onderdelen bevatten:

 • een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
 • een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
 • in voorkomend geval, de investeringsprojecten (schema T3);
 • in voorkomend geval, een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4);
 • een overzicht van de financiële risico’s: een omschrijving van de financiële risico’s die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico’s te dekken;
 • een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is;
 • een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport.