Uit welke onderdelen bestaat de BBC-jaarrekening?

De jaarrekening bevat een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

Voor de beleidsevaluatie legt de regelgeving geen gestandaardiseerd schema op. De bedoeling is dat het een beknopt en leesbaar document is dat de raadsleden een antwoord geeft op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties of actieplannen en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan gerealiseerd werden.

De beleidsevaluatie bevat minstens de volgende elementen voor elke beleidsdoelstelling uit de strategische nota van het meerjarenplan:

 • de mate van realisatie van de prioritaire acties of actieplannen en van de prioritaire beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar waarop de jaarrekening slaat;
 • het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire acties of actieplannen voor het jaar in kwestie.

Daarnaast moet de beleidsevaluatie verwijzen naar de plaats waar het overzicht beschikbaar is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening.

De financiële nota van de jaarrekening bevat:

 • de doelstellingenrekening (schema J1);
 • de staat van het financieel evenwicht (schema J2);
 • de realisatie van de kredieten (schema J3);
 • de balans (schema J4);
 • de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze omvat minstens:

 • een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
 • een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
 • de investeringsprojecten (schema T3);
 • een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4);
 • een overzicht van de financiële risico’s met een omschrijving van die risico’s en van de middelenen mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico’s te dekken;
 • een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is;
 • een toelichting bij de balans (schema T5);
 • de waarderingsregels;
 • de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
 • een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven;
 • de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;
 • een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.

Zodra het bestuur het ontwerp van de jaarrekening aan de raadsleden bezorgt, stelt het hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking. Meer uitleg daarover is terug te vinden in de FAQ ‘Welke informatie bevat de documentatie bij de jaarrekening?’.