Moeten de lonen van het gemeentelijk onderwijzend personeel worden opgenomen in het meerjarenplan en de jaarrekening?

Antwoord

Het begrotingsprincipe van de universaliteit houdt in dat het bestuur alle geraamde ontvangsten en uitgaven moet opnemen in het  meerjarenplan. In de rekening moeten alle gerealiseerde ontvangsten en uitgaven worden geregistreerd. Alle ontvangsten en alle uitgaven, ook al compenseren ze elkaar, moeten voor het volledige bedrag ingeschreven worden. Artikel 93 van besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen bepaalt immers dat compensatie niet is toegelaten.

De verwerking van de wedden van het gemeentelijk onderwijzend personeel - die door het Agentschap voor onderwijsdiensten rechtstreeks aan het onderwijzend personeel worden betaald - is dus louter een toepassing van dit beginsel. De bezoldigingen van die personeelsleden zijn immers gemeentelijke uitgaven die door de Vlaamse overheid onder de vorm van subsidies worden terugbetaald. De bedragen worden gelijktijdig ingeschreven als uitgaven (wedden, personeelskosten) en ontvangsten (werkingssubsidies), ook al is er geen reële geldstroom binnen de gemeente.

De informatie over de op te nemen bedragen kan afgeleid worden uit de zogenaamde “schoollistings”, die bij iedere betaling (maandlonen, vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging) digitaal beschikbaar zijn via Mijn onderwijs.  

Op de listings worden alle personeelseden vermeld die in de betreffende betaling een loon hebben gekregen, met de berekende bedragen en de gegevens die tot dat bedrag geleid hebben (burgerlijke staat, opdracht, barema …). Per school worden onderaan de listing alle rubrieken getotaliseerd. Op de listing staan geen patronale bijdragen vermeld. De gegevens van de patronale bijdragen kunnen geraadpleegd worden op de pagina: http://www.agodi.be/salarisinfo-bijdrage-rsz

Voor de registratie van deze ontvangsten, uitgaven, kosten en opbrengsten gebruiken we in BBC de volgende algemene rekeningen (AR):

  • AR 7405/9 - specifieke werkingssubsidies;
  • AR 6208 - bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen – onderwijzend personeel ten laste van andere overheden;
  • AR 6218 - werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen – onderwijzend personeel ten laste van andere overheden;
  • AR 6228 werkgeversbijdragen bovenwettelijke verzekeringen – onderwijzend personeel ten laste van andere overheden.