Kunnen we een prioritaire actie wijzigen of toevoegen zonder een aanpassing van het meerjarenplan vast te stellen?

Antwoord

De regelgeving legt hier geen expliciete regels voor op. Een prioritaire actie is wel een actie die de raad zo belangrijk vindt dat er expliciet moet worden over gerapporteerd in de beleidsrapporten. Het is dus logisch dat de raad zich daar eigenlijk over moet kunnen uitspreken als er wijzigingen aan worden aangebracht. Elk bestuur moet in het kader van de organisatiebeheersing echter zelf definiëren welke inhoudelijke wijzigingen alleen kunnen worden doorgevoerd via een aanpassing van het meerjarenplan.  

Voor de besturen die ervoor kiezen om te rapporteren op het niveau van de actieplannen gelden dezelfde principes.