Kan een bestuur verbintenissen aangaan of uitvoeren als het geen uitvoerbare kredieten heeft?

Antwoord

Zolang een gemeente, een OCMW of een provincie geen uitvoerbare kredieten voor het lopende boekjaar heeft, kan het bestuur geen nieuwe verbintenissen (bv. bestellingen, gunningen) aangaan of bestaande verbintenissen wijzigen zonder een uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de raad. Het bestuur kan dan ook alleen verbintenissen aangaan of wijzigen die behoren tot de exploitatie en die verband houden met de courante werking en de bestaande dienstverlening. Het opstarten van een nieuwe investering of het sluiten van een overeenkomst voor de opname van een nieuwe lening bv. is dan niet mogelijk. Het plaatsen van een nieuwe bestelling voor klein kantoormateriaal is dan wel mogelijk, mits voorafgaande goedkeuring door de raad.

Totdat het bestuur over uitvoerbare kredieten beschikt, kan het alleen nog uitgaven doen (d.w.z. verbintenissen uitvoeren) die voortvloeien uit verbintenissen die zijn aangegaan voor het begin van het boekjaar of uit nieuwe verbintenissen die goedgekeurd zijn door de raad en behoren tot de exploitatie en die een loutere voortzetting zijn van de courante werking en de bestaande dienstverlening.