Hoe verwerkt u het Vlaamse infrastructuurforfait in de financiële planning en de boekhouding?

Hoe verwerkt u het Vlaamse infrastructuurforfait in de financiële planning en de boekhouding?

Om de verhoging van de dagprijs van een kamer in een woonzorgcentrum of een centrum voor kortverblijf na een infrastructuurinvestering te beperken, kent de Vlaamse Regering vanaf 2018 onder welbepaalde voorwaarden een infrastructuurforfait toe van 5 euro per dag per resident. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) zal het forfait betalen aan de voorziening, die de korting zichtbaar op de factuur moet doorrekenen ten voordele van de bewoner. De resident is zo de uiteindelijke begunstigde van de tegemoetkoming.

De lokale besturen moeten de ontvangsten uit het infrastructuurforfait in hun financiële planning en boekhouding als een exploitatie-ontvangst inschrijven op de algemene rekening 7405/9 (specifieke werkingssubsidies), met economische sectorcode 300 (Vlaamse overheid) en beleidsveld 0953 (woonzorgcentra).

VIPA betaalt het infrastructuurforfait dat het voor een bepaald boekjaar toekent steeds uit in de loop van datzelfde boekjaar. Aangezien er nadien geen herrekeningen voor dat boekjaar meer gebeuren, is het ontvangen infrastructuurforfait definitief verworven. Het transactiemoment situeert zich bijgevolg altijd in het jaar van de ontvangst van het infrastructuurforfait.

Alle verdere informatie over het infrastructuurforfait (voorwaarden, berekening, enz.) kan u nalezen op de website van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin onder het thema ‘infrastructuur’.