Hoe moet het OCMW de bijzondere toelage GPMI in de boekhouding opnemen?

Antwoord

De wet van 21 juli 2016 tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie verruimt de toepassing van het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie (GPMI). Om de bijkomende kosten van begeleiding en activering te kunnen opvangen, is ook de betoelagingsregeling aangepast.

Zolang er een GPMI bestaat, ontvangen de OCMW’s vanaf de eerste dag van de maand waarin het GPMI met de begunstigde werd ondertekend, gedurende maximaal één kalenderjaar een bijzondere toelage van 10 % van het effectief toegekende bedrag van het leefloon. In uitzonderlijke gevallen kan de bijzondere toelage verlengd of een tweede keer toegekend worden.

In de boekhouding moeten de OCMW’s die extra toelage opnemen onder de specifieke werkingssubsidies (algemene rekening 7405/9). In het kader van de periodieke controles door de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) is het aangewezen om die bijzondere toelage in de boekhouding af te zonderen van de overige werkingssubsidies. Elk OCMW bepaalt volledig vrij op welke concrete manier het dat doet (bv. via een verdere indeling van het rekeningenstelsel).

Daarnaast is het mogelijk dat het OCMW bij inspecties van de POD MI ook een verantwoording moet geven van de uitgaven of activiteiten die het met de extra toelage van 10% gefinancierd heeft (bv. inzet van personeel, aankopen van goederen, specifieke acties voor begeleiding en activering zoals een sollicitatietraining, enz.). Ook hier kan elk OCMW volledig vrij bepalen op welke manier het dat doet, bijvoorbeeld:

  • door de acties in het kader van het GPMI te koppelen aan een specifieke externe rapporteringscode; zo kan men ook acties koppelen waar geen uitgaven aan verbonden zijn;
  • door de transacties (uitgaven) te koppelen aan een deelrapportcode;
  • door een afzonderlijke actie “GPMI” te voorzien.