Hoe de omvorming van Ethias Gemeen Recht OVV tot EthiasCo CVBA boekhoudkundig verwerken?

Uitgebreide vraag (optioneel)

Hoe de omvorming van Ethias Gemeen Recht OVV tot EthiasCo CVBA boekhoudkundig verwerken?

Antwoord

Situatieschets

De leden van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht (OVV Ethias GR) hebben in buitengewone vergadering van 27 november 2017 beslist om de OVV Ethias GR om te vormen tot de CVBA EthiasCo. Een onderlinge verzekeringsvereniging is gebaseerd op het mutualiteitsbeginsel waarbij de verzekerden de door hen geleden schade gezamenlijk dragen met de door hen betaalde premies. Men wordt lid van een onderlinge verzekeringsvereniging door er een verzekeringspolis te onderschrijven.

De OVV Ethias GR verzekert de risico’s inzake arbeidsongevallen. Door de onderschrijving van een polis tegen arbeidsongevallen bij OVV Ethias GR zijn veel lokale besturen er lid van. Ingevolge de omvorming tot een CVBA zullen die lokale besturen deelbewijzen in de CVBA ontvangen.

De omvorming van de OVV gebeurt op 31 december 2017. Elk lid van de OVV zal nominatieve deelbewijzen ontvangen in verhouding tot de in 2016 betaalde verzekeringsbijdragen. Elk deelbewijs heeft een nominale waarde van 8.602,90 euro.

Boekhoudkundige verwerking

De OVV Ethias GR heeft geen maatschappelijk kapitaal. De leden hebben bijgevolg geen financiële participatie  in de vereniging. Hierdoor kan de toekenning van de nominatieve deelbewijzen niet gelinkt worden aan een financieel vast actief. Wat impliceert dat de verwerving van die deelbewijzen niet als een uitkering van dividend kan beschouwd worden.

Het netto-actief van de OVV Ethias GR zal grotendeels omgezet worden in maatschappelijk kapitaal van de CVBA. En bijgevolg stelt zich de vraag wat de oorsprong is van die middelen. De facto is het netto-actief het resultaat van de activiteiten van de vereniging. Dit resultaat is op zijn beurt een gevolg van de verzekeringsbijdragen die de leden tot nog toe betaald hebben. Om deze reden dient de toekenning van de deelbewijzen als een gedeeltelijke teruggave van in het verleden betaalde verzekeringsbijdragen beschouwd te worden.

De toekenning van deelbewijzen dient daarom budgettair verwerkt te worden. De boekhoudkundige verwerking is als volgt:

  1. Aanrekening negatieve uitgave gedeeltelijke teruggave verzekeringspremies: AR 440 @ AR 623
  2. Intekening verwerving deelbewijzen: AR 2840 @ AR 2841
  3. Aanrekening volstorting verwerving deelbewijzen: AR 2841 @ AR 4499
  4. Saldering positieve aan negatieve schuld: AR 4499 @ AR 440