Hoe boek ik een kapitaalsverhoging of een terugbetaling van kapitaal in een AGB of een APB?

Antwoord

Als een AGB of een APB een kapitaalsverhoging doorvoert, verwerkt het autonome bedrijf de volstorting ervan in de boekhouding via de algemene rekening 101 (niet opgevraagd kapitaal).

Die transactie beïnvloedt zowel het nettoactief als het budgettaire resultaat. De verrichting op de algemene rekening 101 wordt dus zowel in de algemene als in de budgettaire boekhouding opgenomen.

In de staat van het financiële evenwicht (schema’s M2 en J2) en de staat van de ontvangsten en uitgaven volgens economische aard (schema T2) wordt de ontvangst opgenomen onder de ontvangsten uit  financiering (rubriek IV. Financieringssaldo/a. Ontvangsten in schema M2 en J2 en rubriek II. Financieringsontvangsten/E. Kapitaalsvermeerderingen in schema T2).

Een terugbetaling van kapitaal wordt op een analoge manier verwerkt, maar dan via de algemene rekening 100 (kapitaal) en de uitgaven voor financiering (rubriek IV. Financieringssaldo/b. Uitgaven in schema M2 en J2 en rubriek I. Financieringsuitgaven/E. Kapitaalsverminderingen in schema T2).