Welke bevoegdheid heeft de raad voor het aangaan van leningen?

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten sluit de opdrachten voor het aangaan van leningen uit van de toepassing van de wet (artikel 28, §1, 6°). Dat heeft echter geen impact op de bevoegdheid van de raad.

De diensten betreffende leningen blijven een overheidsopdracht. De basisregel dat de raad bevoegd is om te bepalen of, en volgens welke voorwaarden, een overheidsopdracht wordt georganiseerd, geldt ook hier. De gemeenteraad, de OCMW-raad of de provincieraad blijven dus bevoegd om voorwaarden voor het aangaan van leningen te bepalen. Uiteraard blijven ook de uitzonderingen op die basisregel onverkort gelden:

  • wanneer het gaat om opdrachten die passen binnen het dagelijks bestuur;
  • of wanneer de raad de plaatsingsprocedure en de voorwaarden voor die overheidsopdracht(en) nominatief heeft toevertrouwd aan het uitvoerend orgaan.