Overzicht FAQ Verzelfstandiging en samenwerking

In hoeverre behoort de opvolging van verzelfstandigde entiteiten, intergemeneentelijke samenwerkingsverbanden en vennootschappen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn tot het takenpakket van een managementteam?
Het DLB stelt voorop dat er twee maal per jaar een toelichting aan de raadsleden moet zijn over de dienstverlenende en opdrachtophoudende verenigingen. Dit strookt niet noodzakelijk met de prioritering van de opvolging van entiteiten die een lokaal bestuur maakt ttz. de meerwaarde om hierover twee maal per jaar een toelichting te organiseren past niet noodzakelijk in een weloverwogen aanpak van de opvolging van entiteiten door het lokaal bestuur. Hoe ga ik daar als bestuur mee om?
Volgens art. 56 en 84 van het Decreet Lokaal Bestuur moet het college/vast bureau de raden minstens jaarlijks over de lijst van de entiteiten en eventuele wijzigingen die zich hierin hebben voorgedaan informeren. Moet dit gebeuren via een aparte agendering of is het voldoende om de informatieplicht te vervullen door de verplicht op te nemen lijst van verbonden entiteiten in het jaarlijks goed te keuren meerjarenplan? Langs deze weg kunnen de raadsleden hiervan immers ook kennis nemen.
Voor heel wat entiteiten kan de gemeenteraad een plaatsvervanger aanduiden om deel te nemen aan de algemene vergadering. Welzijnsverenigingen werken vaak met volmachten. Het is dan niet de raad maar de vertegenwoordiger zelf die, als hij/zij is verhinderd, persoonlijk iemand anders mandateert om het lokaal bestuur te vertegenwoordigen op een vergadering van de algemene vergadering. In tegenstelling tot andere entiteiten, wordt deze beslissing niet genomen door de OCMW-raad. Is dit correct?
Voldoet een lokaal bestuur aan zijn publicatieplicht wanneer het zich beperkt tot het leggen van koppelingen op zijn website naar de website van een andere organisatie?
De bepaling dat een raad van bestuur van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging uit maximaal 15 personen mag bestaan, leidt sommige lokale besturen er toe om hierover afspraken te maken met mandatarissen van een ander bestuur dat wel in de raad van bestuur zit. Kunnen, om tot een overlegde standpuntbepaling te komen, documenten van de agenda van de raad van bestuur tussen beiden voorafgaand worden besproken? Wat met de vertrouwelijkheid van bestuursdocumenten?
De wijze waarop beslissingen van de raden over de agenda van en deelname aan algemene vergaderingen van IGS/VVMW worden genotuleerd kan sterk uiteenlopen? Waarop moeten besturen letten om dit correct te doen?
Een gemeente of OCMW duidt regelmatig vertegenwoordigers aan voor de algemene vergaderingen van opdrachthoudende verenigingen of VVMW’s. Kan het college/vast bureau een vertegenwoordiger aanduiden in de algemene vergadering van een verbonden entiteit indien blijkt dat de door de raad aangeduide vertegenwoordiger of plaatsvervanger bv. door ziekte alsnog niet kan deelnemen aan de algemene vergadering?
Waar moet ik rekening mee houden bij de ontbinding van een autonoom gemeentebedrijf (AGB)?
Het Wetboek voor verenigingen en vennootschappen spreekt niet meer over maatschappelijk kapitaal, kapitaalinbreng of kapitaal, het Decreet Lokaal Bestuur echter wel. Mag ik deze begrippen nog gebruiken in de statuten van een intergemeentelijk samenwerkingsverband?