Overzicht FAQ Fusies

aflopend sorteren
Als de nieuwe gemeente de naam draagt van één van de oorspronkelijke gemeenten, kan ze dan de stempel overnemen van die gemeente waarvan de nieuwe gemeente de naam draagt?
Als iemand beschikt over een deeltijdse aanstelling in twee verschillende lokale besturen en er volgt een aanstelling als directeur in één van de besturen, blijft de aanstelling in het andere bestuur dan deeltijds doorlopen?
Behoort een invulling van de directeursfuncties en gewaarborgde functies in overleg/consensus met de functiehouders tot de mogelijkheden ?
Behoudt de nieuwe gemeente, na fusie, de GESCO-subsidies die de oorspronkelijke gemeenten ontvingen?
Beide functiehouders gaan in consensus akkoord wie directeur wordt, maar wensen de andere functiehouder in de wervingsreserve op te nemen. Aangezien voorgeschreven wordt dat men zich voor een opname in de wervingsreserve kandidaat moet stellen, komt men alsnog in een scenario van vergelijking van titels en verdiensten terecht. Hoe is het consensusmodel hiermee verzoenbaar ?
Betreft de schuldovername van 500 euro per inwoner die voorzien wordt bij fusie enkel de uitstaande schuld , of de uitstaande schuld inclusief de intresten?
Blijft de niet aangestelde functiehouder bij aanstelling in passende functie beschikken over de decretale bescherming tijdens het evaluatietraject (evaluatie op politiek niveau)?
Blijft de uittredende niet weerhouden financieel directeur in dienst als financieel directeur tot 31/12/2018 of is tot het moment van de definitieve afsluiting van de jaarrekening 2018?
De aangestelde algemeen directeur gaat in de loop van 2019 al met pensioen. Kan er nu al een dubbelloper aangesteld worden?
Gaan de door de gemeente verstrekte waarborgen automatisch over naar de nieuwe gemeente? Moet de waarborg herschreven worden bij de derde partij die de waarborg van de gemeente krijgt?
Heeft de deeltijdse prestatiebreuk gevolgen bij een aanstelling als directeur. Kan men van deeltijds naar voltijds gaan?
Hoe bepaalt de Vlaamse Overheid het bedrag van de schuldovername?
Hoe kan een hoger salaris voor een adjunct-functie gemotiveerd worden?
Hoe kan het ‘verplicht overleg’ tijdens de periode van lopende zaken concreet vorm gegeven worden?
Hoe lang blijven reglementen en politieverordeningen van de oorspronkelijke gemeenten nog geldig na start van de nieuwe gemeente?
Hoe moet omgegaan worden met de opmaak van het budget of budgetwijzigingen nadat de principiële beslissing genomen is om tot een fusie over te gaan?
Hoe verloopt de eerste aanstelling van de directeur op basis van een systematische objectieve vergelijking van titels en verdiensten met toepassing van de overgangsregeling – gesloten procedure in de praktijk en stap per stap? (artikel 583, §1 lid 3 en §2, lid 3 DLB)
Hoe verloopt de werving of bevordering voor de functie van directeur in de open procedure in de praktijk en stap per stap? (artikel 583, §1, vierde lid, artikel 587, 588 en 589 DLB)
Hoe wordt de nieuwe salarisschaal van de algemeen directeur of financieel directeur vastgesteld, wanneer die geniet van een salarisschaal op persoonlijke titel in overgang of die reeds een salaristoeslag had op basis van een beheersovereenkomst?
Hoe wordt het gerechtelijk kanton van de nieuwe gemeente bepaald?
Hoe zal de Vlaamse overheid de schuldovername uitvoeren? Betreft het een overname van de schuld waarbij er een wijziging van debiteur is?
Hoelang blijven de subsidiereglementen van de oorspronkelijke gemeenten geldig na de eigenlijke fusie?
Hoelang kan de nieuwe gemeenteraad wachten met het nemen van een beslissing? Is de nieuwe gemeenteraad gebonden door de gekozen procedure door de vorige gemeenteraad? (art. 585 - aanstelling door de nieuwe gemeenteraad)
In de principiële beslissing tot fusie moet o.m. een datum van samenvoeging worden vermeld. Is het mogelijk dat wanneer die beslissing in 2017 of 2018 zou worden genomen als datum 1 januari 2025 wordt ingevuld en niet bijvoorbeeld 1 januari 2019?
In welke concrete gevallen moet de overlegprocedure tijdens lopende zaken toegepast worden?
Is de naamgeving van een gemeente een federale of een Vlaamse bevoegdheid?
Is de overlegprocedure tijdens de lopende zaken ook van toepassing bij het aanpassen van het meerjarenplan?
Is de schuldovername ingevolge de vrijwillige samenvoeging van gemeenten een éénmalige operatie beperkt tot de samenvoegingen die ingaan op 01/01/2019?
Is een adjunct-functie mogelijk ongeacht het aantal inwoners ?
Is een adjunct-functie ook mogelijk voor een niet aangestelde financieel beheerder ?
Is een overname en/of wijziging van contracten afgesloten door de oorspronkelijke gemeenten nodig door de nieuwe gemeente?
Is er een waarborgregeling van het gemeentefonds voorzien bij fusies?
Is er een waarborgregeling van toepassing op het gemeentelijk investeringsfonds?
Is er voor de fusie van de OCMW’s een aparte beslissing nodig?
Is geheime stemming vereist bij de aanstelling van de secretaris- en de financieel beheerder-coördinator in het kader van een fusietraject?
Is het bedrag van de maaltijdcheque een verworven recht?
Is het mogelijk om een wervingsreserve aan te leggen bij de aanduiding van de decretale graden na de fusie?
Is het mogelijk om na te gaan welke middelen uit het gemeentefonds de nieuwe gemeente kan ontvangen bij de fusie tussen 2 of meer gemeenten?
Is kruiselingse mobiliteit mogelijk tussen secretaris en financieel beheerder?
Kan de bevoegdheidsoverdracht van de secretarissen of financieel beheerders naar de nieuwe algemeen of financieel directeur worden uitgesteld, tot bijvoorbeeld 1 januari 2019 of later ?
Kan de gemeenteraad besluiten dat de aanstelling van de directeur pas uitwerking heeft vanaf 1 januari 2019 ? Dus kan de inwerkingtreding voorzien worden op een andere (latere) datum dan 1 augustus 2018 ?
Kan de gemeenteraad een algemeen/financieel directeur aanstellen zonder de decretale graden te bevragen of hierin te kennen ?
Kan de gemeenteraad in het verkiezingsjaar, en ook wat de fusie betreft een jaar van lopende zaken, op basis van een goedgekeurd reglement een subsidie toekennen?
Kan de gemeenteraad in het verkiezingsjaar, en ook wat de fusie betreft een jaar van lopende zaken, op basis van een goedgekeurd reglement een subsidie toekennen?
Kan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente in 2019 een bedrag toekennen op basis van een reglement dat nog door de raad van een oorspronkelijke gemeente werd goedgekeurd?
Kan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente in 2019 een bedrag toekennen op basis van een reglement dat nog door de raad van een oorspronkelijke gemeente werd goedgekeurd?
Kan de gemeenteraad voor een aanwervings- of bevorderingsprocedure opteren voor de functie van directeur, indien er twee zittende functiehouders zijn ?
Kan de gemeentesecretaris aanwezig blijven tijdens de behandeling van het agendapunt met betrekking tot de aanstelling van de algemeen directeur (niet van rechtswege)?
Kan de gemeentesecretaris aanwezig blijven tijdens de behandeling van het agendapunt van ‘kennisname aanstelling van de algemeen/financieel directeur van rechtswege’ door de gemeenteraad ?
Kan de niet-aangestelde secretaris in de nieuwe gemeente aangesteld worden als adjunct-secretaris?
Kan de nieuwe gemeente, indien de huidige functiehouders over een gelijkaardig diploma beschikken, besluiten om alleen het aantal dienstjaren om het onderscheid te maken bij vergelijking van de titels en verdiensten bij de aanduiding van decretale graden?
Kan een aanstelling in een functie bij het andere bestuur terwijl men toch personeelslid blijft van het eigen bestuur (bv. teneinde impact op Sociale Maribel uit te sluiten)?
Kan een ander personeelslid dan secretaris of financieel beheerder waarnemend directeur zijn, indien tegen 1 augustus 2018 geen directeur werd aangesteld ?
Kan een gemeente tijdens de periode van lopende zaken een belastingreglement vaststellen?
Kan een gemeente, na de definitieve beslissing tot fusie, nog autonoom beslissen over het wijzigen van de RPR en personeelsformatie of moet hierover verplicht overleg gepleegd worden met de fusiepartner?
Kan een OCMW geen beroep meer doen op een gewestelijk ontvanger, als er in de gemeente een financieel beheerder aanwezig is die financieel directeur wordt? Kan dat wel nog bij plotse onbeschikbaarheid van de financieel directeur? (artikel 590)
Kan een OCMW-secretaris die geen algemeen directeur wordt als secretaris ter beschikking gesteld worden van bijvoorbeeld een woonzorgbedrijf?
Kan een preventief geschorste functiehouder zich kandidaat stellen voor de functie van naar de functie van algemeen/financieel directeur ? Een langdurig zieke? Een op proef benoemde?
Kan elke oorspronkelijke gemeente, na de definitieve beslissing tot fusie, tot eind 2018 alle beslissingen nemen?
Kan er gevraagd worden om het wapen of de vlag van één van de opgeheven gemeenten te behouden voor de nieuwe gemeente?
Kan het bestuur tijdens de “lopende zaken” en na 1/8/2018 een opgestarte aanwerving- of bevorderingsprocedure nog verderzetten? (artikel 585)
Kan men vroeger een beslissing nemen over de aanstelling van de directeursfuncties, maar deze pas laten ingaan op 1 augustus 2018?
Kiest men het best voor aanstelling van de directeur van rechtswege na een nieuwe beheersovereenkomst gemeente-OCMW of voor aanstelling van rechtswege na een oproep door de gemeenteraad met slechts één kandidatuur (bv. bij voorafgaande aanstelling in passende functie) ?
Komt een adjunct/passende functie later nog in aanmerking om directeur te worden ?
Kunnen de gemeenten na de principiële beslissing tot samenvoeging nog schulden opnemen die in aanmerking komen voor schuldovername?
Kunnen de oorspronkelijke gemeenten hun wapens nog voeren zolang de nieuwe gemeente geen wapen heeft?
Kunnen de vlaggen van de oorspronkelijke gemeenten nog gehesen worden zolang geen vlag voor de nieuwe gemeente is vastgelegd?
Kunnen er verschillende beoordelingscriteria gehanteerd worden voor de aanstelling van de algemeen en de financieel directeur (art. 583, §1, derde lid)? Is een examen, assessment, selectieproef, interview, … mogelijk ?
Kunnen investeringen die niet vallen onder het dagelijks bestuur nog opgenomen worden in een meerjarenplanaanpassing nadat het definitief voorstel tot fusie is genomen?
Moet de adjunct-direceur altijd een personeelslid van de gemeente zijn ? Welk orgaan stelt de adjunct aan?
Moet de financiële nota, bij de opmaak van het budget 2018, ook 3 boekjaren omvatten in het geval van fusie?
Moet de gemeenteraad een beslissing nemen bij een aanstelling van rechtswege van een directeur?
Moet de nieuwe gemeente een nieuw wapen en vlag laten vaststellen?
Moet de OCMW-raad niet (mee) beslissen over de aanstelling van de nieuwe directeursfuncties, aangezien deze in 2018 nog niet samenvalt met de gemeenteraad en de nieuwe directeur toch ook het OCMW zal bedienen ?
Moet er bij de oproeping een functiebeschrijving gevoegd worden ? Moet dit een nieuwe functiebeschrijving zijn of kan de huidige voor de decretale graden gehanteerd worden ?
Moet er een examen afgelegd worden bij een aanwerving of bevordering tot directeur?
Moet het aanstellingsbesluit van een directeur genomen worden in besloten zitting en met geheime stemming ?
Moet onder het salaris van 130 % voor de directeursfuncties een ‘all-in’ vergoeding worden begrepen ? Bevat dit ook eventuele andere vergoedingen of voordelen (bv. secretaris/bijzonder rekenplichtige politiezone, hulpverleningszone, …) ?
Moet voor de aanstelling van de financieel en algemeen directeur in dezelfde gemeente dezelfde procedure gevolgd worden ? Moet hetzelfde tijdspad aangehouden worden?
Moet voor iedere functie in het nieuwe organogram een examen georganiseerd worden?
Moeten de zittende decretale graden zich kandidaat stellen om in aanmerking te komen voor de waarborgregeling ?
Moeten ondernemingen en verenigingen waarvan de gemeentenaam of postcode wijzigt een melding maken van de adreswijziging aan het Belgisch Staatsblad?
Moeten ondernemingen en verenigingen waarvan de straatnaam of het busnummer wijzigt een melding maken aan het Belgisch staatsblad?
Op welke basis kan de nieuwe gemeente in de periode van 1 januari na de eerste verkiezing tot de opmaak van het eenjarig meerjarenplan een verbintenis aangaan met financiële gevolgen?
Op welke manier moeten de beslissingen van de gemeenteraden betreffende een fusie aan de Vlaamse overheid worden overgemaakt?
Op welke specifieke ondersteuning door het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen de lokale besturen die willen fusioneren rekenen?
Over welke autonomie beschikken gemeenten m.b.t. het inrichten van adviesraden n.a.v. de hervormingen binnen het laatste gemeentedecreet?
Overgangsregeling decretale graden: Is een dubbele aanstelling mogelijk (bv. directeur woonzorgcentrum bij het OCMW en adjunct-algemeen directeur bij gemeente) ?
Rechtsgrond bevoegdheden directeursfuncties
Valt de beslissing tot het opnemen van een nieuw dossier, dat niet onder het dagelijks bestuur valt, in het meerjarenplan onder de overlegprocedure voorzien tijdens de ‘periode van lopende zaken’?
Valt een budgetwijziging onder de definitie van lopende zaken?
Vanaf wanneer / op welk tijdstip is er sprake van een aanstelling van rechtswege van een directeur?
Vanaf wanneer gaat de nieuwe salarisschaal voor de decretale graden van 130 % in ?
Vanaf wanneer kan de gemeente een verzoek richten aan de Vlaamse Regering tot vaststelling van een wapen en vlag?
Vanaf wanneer vangt de termijn van dertig dagen om zich kandidaat te stellen voor een directeursfunctie aan ? Wat zijn de vormvereisten?
Wanneer gaat de periode van lopende zaken in?
Wanneer moeten lokale besturen uiterlijk een principiële beslissing tot fusie nemen om aanspraak te kunnen maken op een fusiebonus (schuldovername)?
Wanneer wordt de schuld overgenomen?
Wat als de gemeente in 2019 in een hogere categorie terechtkomt ? Wordt dit meegenomen bij de berekening van het salaris van de nieuwe directeurs ?
Wat als de gemeente in 2019 omwille van een hoger bevolkingscijfer in een hogere klasse terecht komt ? Wordt dit meegenomen bij de berekening van het salaris van de niet aangestelde functiehouder die recht heeft op een gewaarborgde functie (adjunct of passend) met minstens het behoud van salaris ?
Wat als het maximumbedrag van € 200 miljoen van de schuldovername wordt overschreden?
Wat als men in de gemeenteraad bij een aanstelling van een directeur van rechtswege de stemming vraagt ?
Wat bedoelt men met een ‘systematische vergelijking van de titels en verdiensten’ bij de aanstelling van een directeur (art. 583, §1, 3de lid)? Wie stelt de beoordelingscriteria vast en welke kunnen al dan niet gehanteerd worden? Moeten die op voorhand vastgelegd en gecommuniceerd worden?
Wat houden de bijkomende waarborgen in artikel 589, §3 DLB in? Moet men zich kandidaat stellen om de verruimde mobiliteitsregeling te kunnen genieten? Tot hoe lang kan de wervingsreserve behouden blijven?
Wat indien men op dit ogenblik als cumulerend secretaris via een dubbele aanstelling meer dan 130 % salaris geniet (bv. 75 % bij zowel gemeente als OCMW) ?
Wat is de timing voor de invulling van de passende functie (overgangsregeling decretale graden)?
Wat is de uiterste datum waarop een principiële beslissing tot fusie kan genomen worden om te kunnen genieten van de in het fusiedecreet voorziene financiële bonus?
Wat is een passende functie (overgangsregeling decretale graden)? Vereist de invulling ervan dat het organogram wordt gewijzigd? Moet er vooraf een functiebeschrijving worden opgemaakt? Welk orgaan beslist over de aanstelling in een passende functie?
Wat is het gevolg van de overgangsregeling op de benoeming van de decretale graden in het OCMW? (artikel 581-583)
Wat is het takenpakket van de adjunct-directeur?
Wat met een mandaatfunctie bij een aanstelling tot directeur?
Wat met lopende evaluatie- en tuchtdossiers voor de directeursfuncties ?
Wat moet men doen als men als huidige "decretale graad" geen kandidaat is voor de directeursfunctie ?
Welke anciënniteit wordt bedoeld in artikel 584 over de waarnemend directeur? Ook anciënniteit in andere ambten en besturen? Wat indien beide titularissen evenveel anciënniteit hebben?
Welke beslissingen kunnen lokale besturen nemen tijdens de periode van lopende zaken?
Welke beslissingen over de aanstelling van de algemeen directeur en de financieel directeur moeten onderhandeld worden met de vakbonden?
Welke concrete praktische afspraken zijn vastgelegd voor de schuldovername en wat is de timing?
Welke gegevens moet een voorstel tot samenvoeging bevatten omtrent de kadastrale gegevens?
Welke invloed heeft de fusie van gemeenten op hun autonome gemeentebedrijven en hun extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm?
Welke salarisschaal krijgt de secretaris/financieel beheerder die bij overgang in een terugvalfunctie wordt geplaatst?
Welke schulden kunnen worden overgenomen?
Welke voorwaarden legt het Vlaams parlement op aan de lokale besturen om het voorstel tot fusie al dan niet goed te keuren?
Wie beslist over de functiebeschrijving, plaats in het organogram, rechtspositieregeling, … van de passende functie (overgangsregeling decretale raden)?
Wie woont de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn bij na de aanstelling van de algemeen directeur in 2018 ? Wie woont de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn bij na 1 augustus 2018, indien de gemeenteraad de functie van algemeen directeur nog niet invulde ?
Wordt de aanstelling van rechtswege van een directeur in openbare zitting of in besloten zitting geagendeerd?
Wordt men van rechtswege directeur wanneer men in één bestuur de functie invult en in het andere de functie waarneemt? Is een waarnemend statuut voldoende om in aanmerking te komen voor combi ?
Zijn dadingen mogelijk bij de overgangsregeling decretale graden?
Zijn er uitgewerkte salarisschalen voor de decretale graden vanaf de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur?
Zijn er voorbeelden van ontwerpraadsbesluiten betreffende de aanstelling van een algemeen/financieel directeur na vergelijking van titels en verdiensten? Bestaat er al een voorbeeld van functiebeschrijving? (artikel 583)