Overzicht FAQ Fusies

aflopend sorteren
Als één van de samen te voegen gemeenten reeds een algemeen directeur heeft aangesteld en bij het ander bestuur wordt een waarnemend algemeen directeur aangesteld, komt deze waarnemer dan nog in aanmerking voor de aanstelling van algemeen directeur in de nieuwe gemeente vanaf 2019?
Als iemand beschikt over een deeltijdse aanstelling in twee verschillende lokale besturen en er volgt een aanstelling als directeur in één van de besturen, blijft de aanstelling in het andere bestuur dan deeltijds doorlopen?
Behoort een invulling van de directeursfuncties en gewaarborgde functies in overleg/consensus met de functiehouders tot de mogelijkheden ?
Beide functiehouders gaan in consensus akkoord wie directeur wordt, maar wensen de andere functiehouder in de wervingsreserve op te nemen. Aangezien voorgeschreven wordt dat men zich voor een opname in de wervingsreserve kandidaat moet stellen, komt men alsnog in een scenario van vergelijking van titels en verdiensten terecht. Hoe is het consensusmodel hiermee verzoenbaar ?
Bestaat de mogelijkheid om via een beheersovereenkomst beroep te doen op elkaars personeelsleden die optreden voor één specifieke gemeente?
Blijft de niet aangestelde functiehouder bij aanstelling in passende functie beschikken over de decretale bescherming tijdens het evaluatietraject (evaluatie op politiek niveau)?
Blijft de uittredende niet weerhouden financieel directeur in dienst als financieel directeur tot 31 december 2018 of tot het moment van de definitieve afsluiting van de jaarrekening 2018?
Blijven de evaluatiegesprekken die werden gevoerd voor de datum van samenvoeging van toepassing of moeten alle personeelsleden een evaluatiegesprek krijgen voor de start van de nieuwe gemeente?
Blijven de prijslijsten van de OCMW's geldig of moeten deze beslissingen ook hernomen worden in 2019?
De aangestelde algemeen directeur gaat in de loop van 2019 al met pensioen. Kan er nu al een dubbelloper aangesteld worden?
De statutaire medewerkers krijgen hun salaris van januari 2019 vooruitbetaald in december 2018, maar de nieuwe organisatie bestaat dan nog niet. Hoe moet hiermee worden omgegaan?
Dienen gemeenten met het oog op een fusie aparte organisatoren wijk-werken aan te duiden of kunnen ze dezelfde organisator aanwijzen?
Dienen gemeenten/OCMW die als gebruikers geregistreerd staan in het wijk-werken met het oog op een fusie nieuwe gebruikersovereenkomsten af te sluiten?
Gaan de door de gemeente verstrekte waarborgen automatisch over naar de nieuwe gemeente? Moet de waarborg herschreven worden bij de derde partij die de waarborg van de gemeente krijgt?
Gelden de voorwaarden uit artikel 589, §3 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB), namelijk voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden tot 31 december 2023 en de mogelijkheid om opgenomen te worden in de wervingsreserve tot een door de raad te kiezen datum, ook voor de nieuwe gemeente?
Heeft de deeltijdse prestatiebreuk gevolgen bij een aanstelling als directeur. Kan men van deeltijds naar voltijds gaan?
Hoe dienen fuserende gemeenten aankopen die gebruikt zullen worden vanaf de samenvoegingsdatum aan te pakken?
Hoe kan een hoger salaris voor een adjunct-functie gemotiveerd worden?
Hoe kan het ‘verplicht overleg’ tijdens de periode van lopende zaken concreet vorm gegeven worden?
Hoe lang kan een opgestarte selectieprocedure juridisch gezien uitgesteld worden omdat na de vacantverklaring onderhandelingen voor een fusie gestart zijn?
Hoe verloopt de eerste aanstelling van de directeur op basis van een systematische objectieve vergelijking van titels en verdiensten met toepassing van de overgangsregeling – gesloten procedure in de praktijk en stap per stap? (artikel 583, §1 lid 3 en §2, lid 3 DLB)
Hoe verloopt de werving of bevordering voor de functie van directeur in de open procedure in de praktijk en stap per stap? (artikel 583, §1, vierde lid, artikel 587, 588 en 589 DLB)
Hoe wordt de nieuwe salarisschaal van de algemeen directeur of financieel directeur vastgesteld, wanneer die geniet van een salarisschaal op persoonlijke titel in overgang of die reeds een salaristoeslag had op basis van een beheersovereenkomst?
Hoe wordt het gerechtelijk kanton van de nieuwe gemeente bepaald?
Hoelang blijven de subsidiereglementen van de oorspronkelijke gemeenten geldig na de eigenlijke fusie?
Hoelang kan de nieuwe gemeenteraad wachten met het nemen van een beslissing? Is de nieuwe gemeenteraad gebonden door de gekozen procedure door de vorige gemeenteraad? (art. 585 - aanstelling door de nieuwe gemeenteraad)
Impliceert artikel 363 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) dat het personeel zich verder kan beroepen op de administratieve standplaats/werkplek opgenomen in hun benoemingsbesluit/ arbeidsovereenkomst?
In de principiële beslissing tot fusie moet o.m. een datum van samenvoeging worden vermeld. Is het mogelijk dat wanneer die beslissing in 2017 of 2018 zou worden genomen als datum 1 januari 2025 wordt ingevuld en niet bijvoorbeeld 1 januari 2019?
In welke concrete gevallen moet de overlegprocedure tijdens lopende zaken toegepast worden?
Indien een beheersovereenkomst wordt afgesloten tussen twee samen te voegen besturen, betekent dat dan ook dat er vanuit 1 bestuur een procedure interne personeelsmobiliteit mag uitgevoerd worden, maar daarbij wel medewerkers van het andere bestuur aangeschreven worden?
Is de naamgeving van een gemeente een federale of een Vlaamse bevoegdheid?
Is de overlegprocedure tijdens de lopende zaken ook van toepassing bij het aanpassen van het meerjarenplan?
Is een adjunct-functie mogelijk ongeacht het aantal inwoners ?
Is een adjunct-functie ook mogelijk voor een niet aangestelde financieel beheerder ?
Is geheime stemming vereist bij de aanstelling van de algemeen directeur- en de financieel directeur-coördinator in het kader van een fusietraject?
Is het bedrag van de maaltijdcheque een verworven recht?
Is het mogelijk om een prognose te maken van de middelen die de nieuwe gemeente kan ontvangen uit het Gemeentefonds bij de fusie tussen 2 of meer gemeenten?
Is het mogelijk om een wervingsreserve aan te leggen bij de aanduiding van de decretale graden na de fusie?
Is het mogelijk om in het kader van een fusie van gemeenten de interne mobiliteit uit te breiden tot de hulpverleningszone?
Is het mogelijk om na de fusie in de nieuwe gemeente een onderscheid te maken tussen personeelsleden met betrekking tot de waarde van de maaltijdcheques die zij ontvangen?
Is het mogelijk om, ingeval van een voorgenomen fusie tussen 2 besturen, een functie bij één bestuur in te vullen via interne/externe mobiliteit of bevordering en hiervoor enkel personeelsleden van de besturen die wensen te fuseren mee te laten doen?
Is kruiselingse mobiliteit mogelijk tussen secretaris en financieel beheerder?
Kan de bevoegdheidsoverdracht van de secretarissen of financieel beheerders naar de nieuwe algemeen of financieel directeur worden uitgesteld, tot bijvoorbeeld 1 januari 2019 of later ?
Kan de gemeenteraad besluiten dat de aanstelling van de directeur pas uitwerking heeft vanaf 1 januari 2019 ? Dus kan de inwerkingtreding voorzien worden op een andere (latere) datum dan 1 augustus 2018 ?
Kan de gemeenteraad een algemeen/financieel directeur aanstellen zonder de decretale graden te bevragen of hierin te kennen ?
Kan de gemeenteraad in het verkiezingsjaar, en ook wat de fusie betreft een jaar van lopende zaken, op basis van een goedgekeurd reglement een subsidie toekennen?
Kan de gemeenteraad in het verkiezingsjaar, en ook wat de fusie betreft een jaar van lopende zaken, op basis van een goedgekeurd reglement een subsidie toekennen?
Kan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente een bedrag toekennen op basis van een reglement dat nog door de raad van een oorspronkelijke gemeente werd goedgekeurd?
Kan de gemeenteraad voor een aanwervings- of bevorderingsprocedure opteren voor de functie van directeur, indien er twee zittende functiehouders zijn ?
Kan de gemeentesecretaris aanwezig blijven tijdens de behandeling van het agendapunt met betrekking tot de aanstelling van de algemeen directeur (niet van rechtswege)?
Kan de gemeentesecretaris aanwezig blijven tijdens de behandeling van het agendapunt van ‘kennisname aanstelling van de algemeen/financieel directeur van rechtswege’ door de gemeenteraad ?
Kan de niet-aangestelde algemeen directeur in de nieuwe gemeente aangesteld worden als adjunct-algemeen directeur?
Kan de nieuwe gemeente nieuwe personeelsleden aanstellen tussen de eerste gemeenteraad van de nieuwe gemeente (installatievergadering) en de gemeenteraad waarop een tussentijdse of nieuwe rechtspositieregeling wordt vastgesteld?
Kan de nieuwe gemeente, indien de huidige functiehouders over een gelijkaardig diploma beschikken, besluiten om alleen o.b.v. het aantal dienstjaren onderscheid te maken bij de vergelijking van de titels en verdiensten?
Kan de waarnemend financieel directeur die niet als financieel directeur wordt aangesteld in de nieuwe gemeente ook worden aangesteld als adjunct-financieeldirecteur in de nieuwe gemeente?
Kan een aanstelling in een functie bij het andere bestuur terwijl men toch personeelslid blijft van het eigen bestuur (bv. teneinde impact op Sociale Maribel uit te sluiten)?
Kan één algemene beheersovereenkomst gesloten worden tussen de samen te voegen gemeenten en de OCMW’s die geldt tot aan de samenvoeging?
Kan een ander personeelslid dan secretaris of financieel beheerder waarnemend directeur zijn, indien tegen 1 augustus 2018 geen directeur werd aangesteld ?
Kan een bloed- of aanverwant van een gemeenteraadslid deel uitmaken van het bijzonder comité voor de sociale dienst ?
Kan een gemeente tijdens de periode van lopende zaken een belastingreglement vaststellen?
Kan een gemeente, na de definitieve beslissing tot fusie, nog autonoom beslissen over het wijzigen van de RPR en personeelsformatie of moet hierover verplicht overleg gepleegd worden met de fusiepartner?
Kan een OCMW geen beroep meer doen op een gewestelijk ontvanger, als er in de gemeente een financieel beheerder aanwezig is die financieel directeur wordt? Kan dat wel nog bij plotse onbeschikbaarheid van de financieel directeur? (artikel 590)
Kan een OCMW-secretaris die geen algemeen directeur wordt als secretaris ter beschikking gesteld worden van bijvoorbeeld een woonzorgbedrijf?
Kan een preventief geschorste functiehouder zich kandidaat stellen voor de functie van naar de functie van algemeen/financieel directeur ? Een langdurig zieke? Een op proef benoemde?
Kan elke oorspronkelijke gemeente, na de definitieve beslissing tot fusie, tot de datum van samenvoeging alle beslissingen nemen?
Kan er een adjunct-algemeendirecteur aangeduid worden in de nieuwe gemeente, als er geen algemeen directeurs zijn aangesteld in de oorspronkelijke gemeenten?
Kan het bedrag van de maaltijdcheque in de nieuwe gemeente gewijzigd worden voor de personeelsleden of is dit een verworven recht dat via een overgangsmaatregel moet behouden worden?
Kan het bestuur tijdens de “lopende zaken” en na 1/8/2018 een opgestarte aanwerving- of bevorderingsprocedure nog verderzetten? (artikel 585)
Kan men vroeger een beslissing nemen over de aanstelling van de directeursfuncties, maar deze pas laten ingaan op 1 augustus 2018?
Kan na een fusie het nieuwe bestuur in 2019 de notulen goedkeuren van de laatste vergadering van 2018? Welke regeling is hierop van toepassing?
Kiest men het best voor aanstelling van de directeur van rechtswege na een nieuwe beheersovereenkomst gemeente-OCMW of voor aanstelling van rechtswege na een oproep door de gemeenteraad met slechts één kandidatuur (bv. bij voorafgaande aanstelling in passende functie) ?
Komen de adjunct-algemeendirecteur en de adjunct-financieeldirecteur bij fusie van gemeenten ook nog in aanmerking voor de functie van resp. algemeen en financieel directeur in de nieuwe gemeente?
Komt een adjunct/passende functie later nog in aanmerking om directeur te worden ?
Kunnen besturen al vóór de samenvoeging een selectieprocedure voorzien die uitsluitend aan welbepaalde personeelsleden (vb. de zittende specialisten IT) voorrang geven?
Kunnen er verschillende beoordelingscriteria gehanteerd worden voor de aanstelling van de algemeen en de financieel directeur (art. 583, §1, derde lid)? Is een examen, assessment, selectieproef, interview, … mogelijk ?
Kunnen gemeenten die plannen te fuseren voorafgaandelijk aan de datum van samenvoeging gezamenlijke selectieprocedures organiseren? Is dit ook mogelijk voor verkorte selectieprocedures voor tijdelijke aanstellingen?
Kunnen investeringen die niet vallen onder het dagelijks bestuur nog opgenomen worden in een meerjarenplanaanpassing nadat het definitief voorstel tot fusie is genomen?
Kunnen, in het kader van een fusie, enkel gemeenten een beheersovereenkomst opmaken om een beroep te doen op elkaars personeelsleden of kunnen de gemeenten en OCMW’s ook een beheersovereenkomst sluiten zodat bijvoorbeeld gemeente A een beroep kan doen op een personeelslid van het OCMW B?
Moet de adjunct-directeur altijd een personeelslid van de gemeente zijn ? Welk orgaan stelt de adjunct aan?
Moet de financiële nota bij de opmaak van het aangepaste meerjarenplan ook 3 boekjaren omvatten?
Moet de gemeenteraad een beslissing nemen bij een aanstelling van rechtswege van een directeur?
Moet de OCMW-raad niet (mee) beslissen over de aanstelling van de nieuwe directeursfuncties, aangezien deze in 2018 nog niet samenvalt met de gemeenteraad en de nieuwe directeur toch ook het OCMW zal bedienen ?
Moet elke medewerker in het kader van een fusie zijn goedkeuring geven voor de overdracht van persoonsgegevens?
Moet er bij de oproeping een functiebeschrijving gevoegd worden ? Moet dit een nieuwe functiebeschrijving zijn of kan de huidige voor de decretale graden gehanteerd worden ?
Moet er een examen afgelegd worden bij een aanwerving of bevordering tot directeur?
Moet het aanstellingsbesluit van een directeur genomen worden in besloten zitting en met geheime stemming ?
Moet onder het salaris van 130 % voor de directeursfuncties een ‘all-in’ vergoeding worden begrepen ? Bevat dit ook eventuele andere vergoedingen of voordelen (bv. secretaris/bijzonder rekenplichtige politiezone, hulpverleningszone, …) ?
Moet voor de aanstelling van de financieel en algemeen directeur in dezelfde gemeente dezelfde procedure gevolgd worden ? Moet hetzelfde tijdspad aangehouden worden?
Moet voor iedere functie in het nieuwe organogram een examen georganiseerd worden?
Moeten de zittende decretale graden zich kandidaat stellen om in aanmerking te komen voor de waarborgregeling ?
Moeten er in het kader van een fusie nieuwe rulings afgesloten worden bij de btw-administratie?
Op welke basis kan de nieuwe gemeente in de periode van 1 januari na de eerste verkiezing tot de opmaak van het eenjarig meerjarenplan een verbintenis aangaan met financiële gevolgen?
Op welke specifieke ondersteuning door het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen de lokale besturen die willen fusioneren rekenen?
Over welke autonomie beschikken gemeenten m.b.t. het inrichten van adviesraden n.a.v. de hervormingen binnen het laatste gemeentedecreet?
Overgangsregeling decretale graden: Is een dubbele aanstelling mogelijk (bv. directeur woonzorgcentrum bij het OCMW en adjunct-algemeen directeur bij gemeente) ?
Rechtsgrond bevoegdheden directeursfuncties
Stel dat een mandataris een legislatuur mandataris is in een samengevoegde gemeente en de volgende legislatuur in de nieuwe gemeente. Hoe wordt het pensioen berekend en op basis van welk inwonersaantal wordt dit berekend?
Stel dat er al een algemeen directeur wordt aangesteld in alle oorspronkelijke gemeenten bij een fusie, behouden de niet-gekozenen dan het recht om in de nieuwe gemeente een passende functie te krijgen?
Valt de beslissing tot het opnemen van een nieuw dossier, dat niet onder het dagelijks bestuur valt, in het meerjarenplan onder de overlegprocedure voorzien tijdens de ‘periode van lopende zaken’?
Valt een investeringsproject dat één van de samen te voegen gemeenten heeft gebudgetteerd in het meerjarenplan maar nog niet heeft aangevat onder de periode van lopende zaken zoals voorzien in het decreet over het lokaal bestuur? En is er bijgevolg geen verplicht overleg vereist tussen de gemeenten?
Vanaf wanneer / op welk tijdstip is er sprake van een aanstelling van rechtswege van een directeur?
Vanaf wanneer gaat de nieuwe salarisschaal voor de decretale graden van 130 % in ?
Vanaf wanneer vangt de termijn van dertig dagen om zich kandidaat te stellen voor een directeursfunctie aan ? Wat zijn de vormvereisten?
Volstaat de globale beslissing van akkoord over de geplande investeringen in het jaar voorafgaand aan de fusie in beide gemeenten om aan de vereiste van het verplicht overleg te voldoen?
Volstaat de globale beslissing van akkoord over de geplande investeringen in het jaar voorafgaand aan de fusie in beide gemeenten om aan de vereiste van het verplicht overleg te voldoen?
Wanneer zorgen de samen te voegen gemeenten het best voor een harmonisatie van hun belasting- en retributiereglementen?
Wat als de gemeente in 2019 in een hogere categorie terechtkomt ? Wordt dit meegenomen bij de berekening van het salaris van de nieuwe directeurs ?
Wat als de gemeente in 2019 omwille van een hoger bevolkingscijfer in een hogere klasse terecht komt ? Wordt dit meegenomen bij de berekening van het salaris van de niet aangestelde functiehouder die recht heeft op een gewaarborgde functie (adjunct of passend) met minstens het behoud van salaris ?
Wat als men in de gemeenteraad bij een aanstelling van een directeur van rechtswege de stemming vraagt ?
Wat bedoelt men met een ‘systematische vergelijking van de titels en verdiensten’ bij de aanstelling van een directeur (art. 583, §1, 3de lid)? Wie stelt de beoordelingscriteria vast en welke kunnen al dan niet gehanteerd worden? Moeten die op voorhand vastgelegd en gecommuniceerd worden?
Wat betekent de afschaffing van het E-niveau?
Wat gebeurt er bij een fusie met de adjuncten die reeds aangesteld waren bij de samen te voegen gemeenten?
Wat houden de bijkomende waarborgen in artikel 589, §3 DLB in? Moet men zich kandidaat stellen om de verruimde mobiliteitsregeling te kunnen genieten? Tot hoe lang kan de wervingsreserve behouden blijven?
Wat houdt de 'overname van rechtswege' van personeel bij fusies in voor de historische gegevens van het personeel van beide besturen?
Wat indien men op dit ogenblik als cumulerend secretaris via een dubbele aanstelling meer dan 130 % salaris geniet (bv. 75 % bij zowel gemeente als OCMW) ?
Wat is de invloed van een fusie op de lokale adviescommissies (LAC) omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water?
Wat is de positie van een secretaris die niet benoemd werd tot algemeen directeur bij ontslag van de titularis?
Wat is de timing voor de invulling van de passende functie (overgangsregeling decretale graden)?
Wat is een passende functie (overgangsregeling decretale graden)? Vereist de invulling ervan dat het organogram wordt gewijzigd? Moet er vooraf een functiebeschrijving worden opgemaakt? Welk orgaan beslist over de aanstelling in een passende functie?
Wat is het gevolg van de overgangsregeling op de benoeming van de decretale graden in het OCMW? (artikel 581-583)
Wat is het takenpakket van de adjunct-directeur?
Wat met een mandaatfunctie bij een aanstelling tot directeur?
Wat met lopende evaluatie- en tuchtdossiers voor de directeursfuncties ?
Wat moet men doen als men als huidige "decretale graad" geen kandidaat is voor de directeursfunctie ?
Wat wordt de nieuwe standplaats van de personeelsleden als de werkgever verschillende locaties heeft en dus meerdere adressen van tewerkstellingsplekken?
Welke anciënniteit wordt bedoeld in artikel 584 over de waarnemend directeur? Ook anciënniteit in andere ambten en besturen? Wat indien beide titularissen evenveel anciënniteit hebben?
Welke beslissingen over de aanstelling van de algemeen directeur en de financieel directeur moeten onderhandeld worden met de vakbonden?
Welke gegevens moet een voorstel tot samenvoeging bevatten omtrent de kadastrale gegevens?
Welke procedure moet in het kader van een fusie gevolgd worden voor de aanvraag van een eretitel voor een mandataris en wie reikt deze uit?
Welke salarisschaal krijgt de secretaris/financieel beheerder die bij overgang in een terugvalfunctie wordt geplaatst?
Welke stappen moet een autonoom gemeentebedrijf (AGB) nemen als ze ten gevolge van een fusie van naam verandert?
Welke voorwaarden legt het Vlaams parlement op aan de lokale besturen om het voorstel tot fusie al dan niet goed te keuren?
Wie beslist over de functiebeschrijving, plaats in het organogram, rechtspositieregeling, … van de passende functie (overgangsregeling decretale raden)?
Wie mag het addendum bij de individuele arbeidsovereenkomst ondertekenen dat voor de contractuele personeelsleden de nieuwe werksituatie ten gevolge van een fusie van gemeenten juridisch verankert, de algemeen directeur en burgemeester van het huidige bestuur of van het nieuwe bestuur?
Wie vult op 1 januari 2019 de functie van financieel directeur in als er in de samen te voegen gemeenten vooraf geen financieel directeur–coördinator werd aangesteld?
Wie woont de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn bij na de aanstelling van de algemeen directeur in 2018 ? Wie woont de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn bij na 1 augustus 2018, indien de gemeenteraad de functie van algemeen directeur nog niet invulde ?
Wordt de aanstelling van rechtswege van een directeur in openbare zitting of in besloten zitting geagendeerd?
Wordt men van rechtswege directeur wanneer men in één bestuur de functie invult en in het andere de functie waarneemt? Is een waarnemend statuut voldoende om in aanmerking te komen voor combi ?
Zijn dadingen mogelijk bij de overgangsregeling decretale graden?
Zijn er uitgewerkte salarisschalen voor de decretale graden vanaf de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur?
Zijn er voorbeelden van ontwerpraadsbesluiten betreffende de aanstelling van een algemeen/financieel directeur na vergelijking van titels en verdiensten? Bestaat er al een voorbeeld van functiebeschrijving? (artikel 583)
Zou het nieuwe OCMW in zijn statuten kunnen bepalen dat vaste benoemingen uitgesloten zijn?