Overzicht FAQ Fusies

Datum
Bij welke regio hoort een fusiegemeente die over regiogrenzen heen ontstaan is? 17/03/2021
Welke stappen moet een autonoom gemeentebedrijf (AGB) nemen als ze ten gevolge van een fusie van naam verandert? 31/01/2019
Wat wordt de nieuwe standplaats van de personeelsleden als de werkgever verschillende locaties heeft en dus meerdere adressen van tewerkstellingsplekken? 21/12/2018
Kan na een fusie het nieuwe bestuur in het jaar x+1 de notulen goedkeuren van de laatste vergadering van x ? Welke regeling is hierop van toepassing? 12/12/2018
Stel dat een mandataris een legislatuur mandataris is in een samengevoegde gemeente en de volgende legislatuur in de nieuwe gemeente. Hoe wordt het pensioen berekend en op basis van welk inwonersaantal wordt dit berekend? 19/10/2018
Welke procedure moet in het kader van een fusie gevolgd worden voor de aanvraag van een eretitel voor een mandataris en wie reikt deze uit? 19/10/2018
Wie mag het addendum bij de individuele arbeidsovereenkomst ondertekenen dat voor de contractuele personeelsleden de nieuwe werksituatie ten gevolge van een fusie van gemeenten juridisch verankert, de algemeen directeur en burgemeester van het huidige bestuur of van het nieuwe bestuur? 24/09/2018
Bestaat de mogelijkheid om via een beheersovereenkomst beroep te doen op elkaars personeelsleden die optreden voor één specifieke gemeente? 14/08/2018
Blijven de evaluatiegesprekken die werden gevoerd voor de datum van samenvoeging van toepassing of moeten alle personeelsleden een evaluatiegesprek krijgen voor de start van de nieuwe gemeente? 14/08/2018
Gelden de voorwaarden uit artikel 589, §3 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB), namelijk voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden tot 31 december 2023 en de mogelijkheid om opgenomen te worden in de wervingsreserve tot een door de raad te kiezen datum, ook voor de nieuwe gemeente? 14/08/2018