Erediensten

Sinds de Lambermontakkoorden is Vlaanderen bevoegd voor de besturen van de eredienst en de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. De erkenning van de erediensten en de wedden en de pensioenen van de bedienaars van de erediensten bleven wel federale bevoegdheden.

In België zijn 6 erediensten erkend:

  • Rooms-katholieke
  • Protestantse
  • Israëlitische
  • Anglicaanse
  • Orthodoxe
  • Islamitische

In de rubriek ‘Erkenning’ vind je een overzicht van de erkende eredienstbesturen in Vlaanderen (uitgezonderd de rooms-katholieke). Je vindt er ook het 'infodossier (verkorte procedure) erkenning lokale geloofsgemeenschappen'.

De basisregels voor de besturen van de eredienst in Vlaanderen worden bepaald in het eredienstendecreet van 7 mei 2004 en het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Schrijf in voor het webinar over de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen

Om de nieuwigheden van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 toe te lichten, organiseert ABB op donderdag 10 maart (13.30 - 15.30 u.) een webinar voor lokale en provinciale besturen.

We gaan in op de nieuwe erkenningscriteria, de rol van gemeenten en provincies bij erkenningen en bij het uitoefenen van het toezicht, de oprichting van de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen en de uitgebreidere sanctiemogelijkheden.

Meer info en inschrijven

Publicatiedatum
donderdag 17 februari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: tweede principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit wijze van communicatie

De Vlaamse Regering gaf afgelopen vrijdag haar tweede principiële goedkeuring aan het besluit dat de wijze van communicatie bepaalt in het kader van het erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en het eredienstendecreet van 7 mei 2004. Het deed dit na het inwinnen van het advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast wijst dit besluit het Agentschap Binnenlands Bestuur aan als bevoegde instantie om de algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens op te stellen.

Het advies van de Raad van State wordt nu ingewonnen.

Publicatiedatum
maandag 7 februari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Procedure zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst

Na het inwinnen van het advies van de Raad van State, gaf de Vlaamse Regering op 28 januari 2022 haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat volgende procedures bepaalt:

  • de procedure voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst;
  • de procedure voor kennisgeving aan het representatief orgaan waarin bepaald wordt welke gegevens minstens moeten vermeld worden door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen.

Het besluit treedt in werking 10 dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Publicatiedatum
maandag 31 januari 2022
Meer lezen

Pagina's