Kerkenplannen

Parochiekerken

De eeuwenlange aanwezigheid van de rooms-katholieke kerk heeft een duidelijke stempel gedrukt op onze regio. Door de toenemende ontkerkelijking is het evenwicht tussen het aanbod van parochiekerken en het gebruik ervan verstoord. Wij worden nu geconfronteerd met de uitdaging om de toekomst van de parochiekerken in Vlaanderen te vrijwaren en financieel haalbaar te houden.

Minister Bourgeois schreef daarom een brief aan alle Vlaamse gemeentebesturen, kerkfabrieken en centrale kerkbesturen om aandacht te vragen voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie op de parochiekerken. Het is onmogelijk en onwenselijk om dit centralistisch te benaderen. Enkel in een lokale dialoog met alle betrokkenen (ook de kerkelijke overheid) kunnen werkbare oplossingen gevonden worden.

Deze pagina heeft dan ook niet tot doel om de discussies te sturen, maar wil enkel inspiratiebronnen aanreiken. 

  • Conceptnota 'Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk' (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 juni 2011).
  • Verslag "Parochiekerken in Vlaanderen" met de aanbevelingen van de drie werkgroepen (Bestuurskracht en financiering, beheer, en (her)bestemming en ruimtelijke inpassing - 8 april 2011.
  • brief minister Bourgeois over de parochiekerken in Vlaanderen
  • Meer informatie over het samenvoegen van meerdere parochies en het aanpassen van de parochiegrenzen vindt u op de pagina over de procedures voor erkenningen.
  • Website van PARCUM vzw (Museum & erfgoedadvies)
  • Voor beschermde kerkgebouwen moet uiteraard ook rekening gehouden worden met de regels voor monumenten en erfgoed
  • Concrete voorbeelden