Naar een digitale dialoog met de Vlaamse overheid

Vanaf 1 februari 2023 verloopt alle (verplichte) communicatie tussen het bestuur van de eredienst en de overheid via een digitaal platform. We stappen dus af van de papieren briefwisseling.

Nieuwe regelgeving erediensten

Het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 trad in werking op 16 november 2021. Dit decreet voert een nieuw en duidelijk kader in voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. Dit decreet verfijnt en verduidelijkt de bestaande erkenningscriteria. Maar ook voor de reeds erkende besturen van de eredienst zijn er een aantal belangrijke wijzigingen:

 • De verkiezingen voor alle centrale besturen en besturen van de eredienst vallen voortaan samen in april/mei 2023, 2026, 2029 enz.
 • De Vlaamse Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen werd opgericht. Deze dienst ondersteunt en controleert de nieuwe lokale geloofsgemeenschappen voor en na de erkenning, maar volgt ook de reeds erkende besturen van de eredienst op.
 • Alle besturen van de eredienst moeten voldoen aan dezelfde verplichtingen, ongeacht de datum van erkenning en ongeacht de eredienst. De bestaande besturen van de eredienst kregen 1 jaar om zich aan te passen aan de nieuwe verplichtingen. Deze termijn verstreek op 15 november 2022.
 • Het decreet voert een getrapt sanctioneringsmechanisme in. Afhankelijk van de ernst van de tekortkoming kan de Vlaamse Regering:
  • de financiering opschorten of beperken voor een bepaalde termijn.
  • de erkenning opschorten voor een bepaalde termijn.
  • de erkenning opheffen.
 • Het decreet verduidelijkt de wijzigingsprocedures voor gebiedsomschrijvingen en samenvoegingen en voert een specifieke procedure in voor de naamswijziging van de besturen van de eredienst.
 • Het BVR Communicatie Erediensten van 1 april 2022 bepaalt de wijze waarop de communicatie tussen het bestuur van de eredienst en de verschillende overheden verloopt. Deze communicatie moet vanaf 1 februari 2023 digitaal verlopen.

Digitale communicatie

Elke communicatie die voortvloeit uit het Eredienstendecreet van 7 mei 2004 en het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 zal vanaf 1 februari 2023 digitaal moeten gebeuren tussen de volgende actoren:

 • de lokale geloofsgemeenschap (wanneer de aanvraag tot erkenning lopende is)
 • het (centraal) bestuur van de eredienst
 • het representatief orgaan
 • de financierende overheid
 • de adviserende gemeente
 • de provinciegouverneur
 • de Vlaamse Regering

Onder het begrip ‘communicatie' vallen onder meer alle aanvragen, kennisgevingen, bevestigingen, bezorgingen en verzendingen die gebeuren in het kader van de 2 voorgaande decreten. Deze inzendingen zullen vanaf 1 februari 2023 moeten gebeuren via het Loket voor Lokale Besturen (meer info hieronder). Vanaf dan behoren (aangetekende) zendingen tot het verleden.

Een uitzondering is de inzending van klachten. Een klacht bij de financierende overheid, de provinciegouverneur en de Vlaamse Regering wordt ingediend met een aangetekende zending of een afgifte tegen ontvangstbewijs. Een klacht bij de provinciegouverneur of de Vlaamse Regering kan ook worden ingediend via het digitaal formulier dat beschikbaar is op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

1 centraal platform voor alle decretale informatie

Met het Loket voor Lokale Besturen lanceren we vanaf 2023 een online platform waarop alle decretale informatie kan uitgewisseld worden met gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid. In de eerste fase (tot midden 2023) voorzien we 4 functionaliteiten:

 • Het uitwisselen van briefwisseling, zodat we afscheid nemen van de aangetekende zendingen. Het Loket is één platform voor alle verplichte communicatie met het gemeentebestuur, de provincie én de Vlaamse overheid.
 • Het opladen van verslagen of andere documenten.
 • Het wijzigen of aanvullen van de eredienstbedienaar(s).
 • Het wijzigen of aanvullen van de leden van jouw bestuur van de eredienst

Momenteel wordt hard gewerkt aan de functionaliteiten van het Loket, zodat de toepassing alle (decretale) behoeften kan invullen vanaf 1 februari.


Goed nieuws voor gebruikers van ReligioPoint

Voor eredienstbesturen die vandaag al werken met ReligioPoint – het softwarepakket van Vanden Broele – hebben we goed nieuws: Het Agentschap Binnenlands Bestuur streeft naar een volledige integratie tussen ReligioPoint en Loket, zodat informatie automatisch (en achterliggend) doorstroomt van de ene toepassing naar de andere.