Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2015-2016
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
420 Decreet begraafplaatsen - Tenlastenneming lijkbezorging behoeftigen
406 Federaal aangekondigde "nieuwe" imans - Diplomavereisten
403 Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden
372 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Provinciale participatie
371 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Toekomst
363 Plaatselijke islamitische geloofsgemeenschappen - Controle erkenningsvoorwaarden
359 Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) - Kennis lokale Beleids- en Beheerscyclus
358 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) - Ondersteuning lokale besturen
357 Burgerparticipatie - Initiatieven Binnenlands Bestuur
349 Moslimexecutieve - Subsidiëring en toegewezen bevoegdheden
343 OCMW's - Financiële toestand
341 Lokale besturen - Financiële toestand
337 Resolutie bestrijding radicalisering - Ondersteuning erkenningsprocedure moskeeën
334 Moskeeën Limburg - Erkenning
322 Lokale besturen - Invulling mandaatfuncties
320 Lokale besturen - Groepsaankopen zonnepanelen
319 Niet-beschermde gebouwen van de eredienst en crematoria - Investeringstoelagen en subsidies
316 Mobiel sociaal huis - Inschakeling vrijwilligers - OCMW-raadsleden
315 Richtsnoeren informatieveiligheid - Weerslag op samenwerking OCMW en gemeente
310 Gemeentedecreet - Verbodsbepalingen gemeenteraadsleden en leden college van burgemeester en schepenen

Pages