Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
580 Faciliteitengemeenten Brusselse Rand - Taalgebruik officiële documenten
576 Mili Görüs - Erkenning en betoelaging
574 Lopende erkenningsdossiers moskeeën - Stand van zaken
557 Lokale besturen - Het aanvaarden van schenkingen en legaten
555 Overheidsopdrachten - Verzekeringsuitgaven door lokale besturen
554 Gemeentemonitor - Bevraging "Wat vind jij van je gemeente?"
552 Lokale en provinciale verkiezingen - Organisatie
547 Lokale besturen - Databank 'goede praktijken'
525 Gemeente Linkebeek - Bestuurlijke onwettelijkheden
512 Lokale overheden - Uithangen regenboogvlag op 17 mei
497 Gemeentebesturen - Afsprakennota tussen gemeentesecretaris en het college van burgemeester en schepenen
493 Decreet Intergemeentelijke samenwerking - Deskundigen
488 Begraafplaatsen - Taakverdeling lokale overheden en uitvaartondernemingen
466 Lokale, provinciale en regionale verkiezingen - Data
464 Kerk- en geloofsgemeenschappen - Betrokkenheid bij de lokale gemeenschap
451 Aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten - Rapport Audit Vlaanderen
447 Integratie gemeente en OCMW - Oost-Vlaanderen
441 Erkenningsvoorwaarden lokale geloofsgemeenschappen - Handhaving
436 Overheidspersoneel met speed pedelec - Vergoeding voor woon- werkverplaatsing
420 Stichting van openbaar nut Intermixt - Activiteiten en mandaten

Pages