FAQ Vrijwillige samenvoeging van gemeenten

Als de nieuwe gemeente de naam draagt van één van de oorspronkelijke gemeenten, kan ze dan de stempel overnemen van die gemeente waarvan de nieuwe gemeente de naam draagt?
Behoudt de nieuwe gemeente, na fusie, de GESCO-subsidies die de oorspronkelijke gemeenten ontvingen?
Betreft de schuldovername van 500 euro per inwoner die voorzien wordt bij fusie enkel de uitstaande schuld , of de uitstaande schuld inclusief de intresten?
Blijft de uittredende niet weerhouden financieel directeur in dienst als financieel directeur tot 31/12/2018 of is tot het moment van de definitieve afsluiting van de jaarrekening 2018?
Gaan de door de gemeente verstrekte waarborgen automatisch over naar de nieuwe gemeente? Moet de waarborg herschreven worden bij de derde partij die de waarborg van de gemeente krijgt?
Hoe bepaalt de Vlaamse Overheid het bedrag van de schuldovername?
Hoe kan het ‘verplicht overleg’ tijdens de periode van lopende zaken concreet vorm gegeven worden?
Hoe lang blijven reglementen en politieverordeningen van de oorspronkelijke gemeenten nog geldig na start van de nieuwe gemeente?
Hoe moet omgegaan worden met de opmaak van het budget of budgetwijzigingen nadat de principiële beslissing genomen is om tot een fusie over te gaan?
Hoe wordt het gerechtelijk kanton van de nieuwe gemeente bepaald?
Hoe zal de Vlaamse overheid de schuldovername uitvoeren? Betreft het een overname van de schuld waarbij er een wijziging van debiteur is?
Hoelang blijven de subsidiereglementen van de oorspronkelijke gemeenten geldig na de eigenlijke fusie?
In de principiële beslissing tot fusie moet o.m. een datum van samenvoeging worden vermeld. Is het mogelijk dat wanneer die beslissing in 2017 of 2018 zou worden genomen als datum 1 januari 2025 wordt ingevuld en niet bijvoorbeeld 1 januari 2019?
In welke concrete gevallen moet de overlegprocedure tijdens lopende zaken toegepast worden?
Is de naamgeving van een gemeente een federale of een Vlaamse bevoegdheid?
Is de overlegprocedure tijdens de lopende zaken ook van toepassing bij het aanpassen van het meerjarenplan?
Is de schuldovername ingevolge de vrijwillige samenvoeging van gemeenten een éénmalige operatie beperkt tot de samenvoegingen die ingaan op 01/01/2019?
Is een overname en/of wijziging van contracten afgesloten door de oorspronkelijke gemeenten nodig door de nieuwe gemeente?
Is er een waarborgregeling van het gemeentefonds voorzien bij fusies?
Is er een waarborgregeling van toepassing op het gemeentelijk investeringsfonds?

Pagina's