FAQ Vrijwillige samenvoeging van gemeenten

Als één van de samen te voegen gemeenten reeds een algemeen directeur heeft aangesteld en bij het ander bestuur wordt een waarnemend algemeen directeur aangesteld, komt deze waarnemer dan nog in aanmerking voor de aanstelling van algemeen directeur in de nieuwe gemeente vanaf 2019?
Bestaat de mogelijkheid om via een beheersovereenkomst beroep te doen op elkaars personeelsleden die optreden voor één specifieke gemeente?
Blijft de uittredende niet weerhouden financieel directeur in dienst als financieel directeur tot 31 december 2018 of tot het moment van de definitieve afsluiting van de jaarrekening 2018?
Blijven de evaluatiegesprekken die werden gevoerd voor de datum van samenvoeging van toepassing of moeten alle personeelsleden een evaluatiegesprek krijgen voor de start van de nieuwe gemeente?
Blijven de prijslijsten van de OCMW's geldig of moeten deze beslissingen ook hernomen worden in 2019?
De statutaire medewerkers krijgen hun salaris van januari 2019 vooruitbetaald in december 2018, maar de nieuwe organisatie bestaat dan nog niet. Hoe moet hiermee worden omgegaan?
Dienen gemeenten met het oog op een fusie aparte organisatoren wijk-werken aan te duiden of kunnen ze dezelfde organisator aanwijzen?
Gaan de door de gemeente verstrekte waarborgen automatisch over naar de nieuwe gemeente? Moet de waarborg herschreven worden bij de derde partij die de waarborg van de gemeente krijgt?
Gelden de voorwaarden uit artikel 589, §3 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB), namelijk voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden tot 31 december 2023 en de mogelijkheid om opgenomen te worden in de wervingsreserve tot een door de raad te kiezen datum, ook voor de nieuwe gemeente?
Hoe dienen fuserende gemeenten aankopen die gebruikt zullen worden vanaf de samenvoegingsdatum aan te pakken?
Hoe kan het ‘verplicht overleg’ tijdens de periode van lopende zaken concreet vorm gegeven worden?
Hoe lang kan een opgestarte selectieprocedure juridisch gezien uitgesteld worden omdat na de vacantverklaring onderhandelingen voor een fusie gestart zijn?
Hoe wordt het gerechtelijk kanton van de nieuwe gemeente bepaald?
Hoelang blijven de subsidiereglementen van de oorspronkelijke gemeenten geldig na de eigenlijke fusie?
Impliceert artikel 363 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) dat het personeel zich verder kan beroepen op de administratieve standplaats/werkplek opgenomen in hun benoemingsbesluit/ arbeidsovereenkomst?
In de principiële beslissing tot fusie moet o.m. een datum van samenvoeging worden vermeld. Is het mogelijk dat wanneer die beslissing in 2017 of 2018 zou worden genomen als datum 1 januari 2025 wordt ingevuld en niet bijvoorbeeld 1 januari 2019?
In welke concrete gevallen moet de overlegprocedure tijdens lopende zaken toegepast worden?
Indien een beheersovereenkomst wordt afgesloten tussen twee samen te voegen besturen, betekent dat dan ook dat er vanuit 1 bestuur een procedure interne personeelsmobiliteit mag uitgevoerd worden, maar daarbij wel medewerkers van het andere bestuur aangeschreven worden?
Is de naamgeving van een gemeente een federale of een Vlaamse bevoegdheid?
Is de overlegprocedure tijdens de lopende zaken ook van toepassing bij het aanpassen van het meerjarenplan?

Pagina's