Print

Publicatie van het "samenvoegingsdecreet" in het Belgisch Staatsblad

De procedure opgenomen in het decreet vrijwillige samenvoeging van gemeenten van 24 juni 2016 bepaalt dat, nadat de Vlaamse Regering een gezamenlijk voorstel tot samenvoeging heeft ontvangen van de gemeentebesturen, ze dit voorstel tot samenvoeging als ontwerp van samenvoegingsdecreet zal indienen bij het Vlaams Parlement. We mogen verwachten dat het Vlaams Parlement dit decreet behandelt voor het zomerreces van het jaar dat volgt op de definitieve beslissing van de gemeenteraden.

Een dergelijk ontwerp van ‘samenvoegingsdecreet’ zal minstens de volgende elementen moeten bevatten:

  • De naam van de samen te voegen gemeenten;
  • De samenvoegingsdatum;
  • De naam en de aanduiding van de grenzen van de nieuwe gemeente;
  • Als de samen te voegen gemeenten niet tot dezelfde provincie behoren, de provincie waartoe de nieuwe gemeente behoort;
  • Als de samen te voegen gemeenten niet tot hetzelfde provinciedistrict behoren, bevat het samenvoegingsdecreet ook de nodige bepalingen over de aanpassing van de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Na de goedkeuring van dit decreet door het Vlaams Parlement (en de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad) starten de betrokken besturen de voorbereidingen van de lokale verkiezingen van de nieuwe fusiegemeente door het gemeentebestuur van de gemeente van wie de secretaris aangeduid is als secretaris-coördinator.

De decreten die de fusies van Oudsbergen, Kruisem, Aalter, Deinze, Pelt, Puurs-Sint-Amands en Lievegem bekrachtigen, werden op woensdag 25 april 2018 definitief goedgekeurd in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement.