Overzicht FAQ Decreet Lokaal Bestuur

aflopend sorteren
Als iemand beschikt over een deeltijdse aanstelling in twee verschillende lokale besturen en er volgt een aanstelling als directeur in één van de besturen, blijft de aanstelling in het andere bestuur dan deeltijds doorlopen?
Behoort een invulling van de directeursfuncties en gewaarborgde functies in overleg/consensus met de functiehouders tot de mogelijkheden ?
Beide functiehouders gaan in consensus akkoord wie directeur wordt, maar wensen de andere functiehouder in de wervingsreserve op te nemen. Aangezien voorgeschreven wordt dat men zich voor een opname in de wervingsreserve kandidaat moet stellen, komt men alsnog in een scenario van vergelijking van titels en verdiensten terecht. Hoe is het consensusmodel hiermee verzoenbaar ?
Blijft de niet aangestelde functiehouder bij aanstelling in passende functie beschikken over de decretale bescherming tijdens het evaluatietraject (evaluatie op politiek niveau)?
De aangestelde algemeen directeur gaat in de loop van 2019 al met pensioen. Kan er nu al een dubbelloper aangesteld worden?
Heeft de deeltijdse prestatiebreuk gevolgen bij een aanstelling als directeur. Kan men van deeltijds naar voltijds gaan?
Hoe kan een hoger salaris voor een adjunct-functie gemotiveerd worden?
Hoe verloopt de eerste aanstelling van de directeur op basis van een systematische objectieve vergelijking van titels en verdiensten met toepassing van de overgangsregeling – gesloten procedure in de praktijk en stap per stap? (artikel 583, §1 lid 3 en §2, lid 3 DLB)
Hoe verloopt de werving of bevordering voor de functie van directeur in de open procedure in de praktijk en stap per stap? (artikel 583, §1, vierde lid, artikel 587, 588 en 589 DLB)
Hoe wordt de nieuwe salarisschaal van de algemeen directeur of financieel directeur vastgesteld, wanneer die geniet van een salarisschaal op persoonlijke titel in overgang of die reeds een salaristoeslag had op basis van een beheersovereenkomst?
Hoelang kan de nieuwe gemeenteraad wachten met het nemen van een beslissing? Is de nieuwe gemeenteraad gebonden door de gekozen procedure door de vorige gemeenteraad? (art. 585 - aanstelling door de nieuwe gemeenteraad)
Is een adjunct-functie mogelijk ongeacht het aantal inwoners ?
Is een adjunct-functie ook mogelijk voor een niet aangestelde financieel beheerder ?
Is kruiselingse mobiliteit mogelijk tussen secretaris en financieel beheerder?
Kan de bevoegdheidsoverdracht van de secretarissen of financieel beheerders naar de nieuwe algemeen of financieel directeur worden uitgesteld, tot bijvoorbeeld 1 januari 2019 of later ?
Kan de gemeenteraad besluiten dat de aanstelling van de directeur pas uitwerking heeft vanaf 1 januari 2019 ? Dus kan de inwerkingtreding voorzien worden op een andere (latere) datum dan 1 augustus 2018 ?
Kan de gemeenteraad een algemeen/financieel directeur aanstellen zonder de decretale graden te bevragen of hierin te kennen ?
Kan de gemeenteraad voor een aanwervings- of bevorderingsprocedure opteren voor de functie van directeur, indien er twee zittende functiehouders zijn ?
Kan de gemeentesecretaris aanwezig blijven tijdens de behandeling van het agendapunt met betrekking tot de aanstelling van de algemeen directeur (niet van rechtswege)?
Kan de gemeentesecretaris aanwezig blijven tijdens de behandeling van het agendapunt van ‘kennisname aanstelling van de algemeen/financieel directeur van rechtswege’ door de gemeenteraad ?
Kan een aanstelling in een functie bij het andere bestuur terwijl men toch personeelslid blijft van het eigen bestuur (bv. teneinde impact op Sociale Maribel uit te sluiten)?
Kan een ander personeelslid dan secretaris of financieel beheerder waarnemend directeur zijn, indien tegen 1 augustus 2018 geen directeur werd aangesteld ?
Kan een bloed- of aanverwant van een gemeenteraadslid deel uitmaken van het bijzonder comité voor de sociale dienst ?
Kan een OCMW geen beroep meer doen op een gewestelijk ontvanger, als er in de gemeente een financieel beheerder aanwezig is die financieel directeur wordt? Kan dat wel nog bij plotse onbeschikbaarheid van de financieel directeur? (artikel 590)
Kan een OCMW-secretaris die geen algemeen directeur wordt als secretaris ter beschikking gesteld worden van bijvoorbeeld een woonzorgbedrijf?
Kan een preventief geschorste functiehouder zich kandidaat stellen voor de functie van naar de functie van algemeen/financieel directeur ? Een langdurig zieke? Een op proef benoemde?
Kan het bestuur tijdens de “lopende zaken” en na 1/8/2018 een opgestarte aanwerving- of bevorderingsprocedure nog verderzetten? (artikel 585)
Kan men vroeger een beslissing nemen over de aanstelling van de directeursfuncties, maar deze pas laten ingaan op 1 augustus 2018?
Kiest men het best voor aanstelling van de directeur van rechtswege na een nieuwe beheersovereenkomst gemeente-OCMW of voor aanstelling van rechtswege na een oproep door de gemeenteraad met slechts één kandidatuur (bv. bij voorafgaande aanstelling in passende functie) ?
Komt een adjunct/passende functie later nog in aanmerking om directeur te worden ?
Kunnen er verschillende beoordelingscriteria gehanteerd worden voor de aanstelling van de algemeen en de financieel directeur (art. 583, §1, derde lid)? Is een examen, assessment, selectieproef, interview, … mogelijk ?
Moet de adjunct-directeur altijd een personeelslid van de gemeente zijn ? Welk orgaan stelt de adjunct aan?
Moet de gemeenteraad een beslissing nemen bij een aanstelling van rechtswege van een directeur?
Moet de OCMW-raad niet (mee) beslissen over de aanstelling van de nieuwe directeursfuncties, aangezien deze in 2018 nog niet samenvalt met de gemeenteraad en de nieuwe directeur toch ook het OCMW zal bedienen ?
Moet er bij de oproeping een functiebeschrijving gevoegd worden ? Moet dit een nieuwe functiebeschrijving zijn of kan de huidige voor de decretale graden gehanteerd worden ?
Moet er een examen afgelegd worden bij een aanwerving of bevordering tot directeur?
Moet het aanstellingsbesluit van een directeur genomen worden in besloten zitting en met geheime stemming ?
Moet onder het salaris van 130 % voor de directeursfuncties een ‘all-in’ vergoeding worden begrepen ? Bevat dit ook eventuele andere vergoedingen of voordelen (bv. secretaris/bijzonder rekenplichtige politiezone, hulpverleningszone, …) ?
Moet voor de aanstelling van de financieel en algemeen directeur in dezelfde gemeente dezelfde procedure gevolgd worden ? Moet hetzelfde tijdspad aangehouden worden?
Moeten de zittende decretale graden zich kandidaat stellen om in aanmerking te komen voor de waarborgregeling ?
Overgangsregeling decretale graden: Is een dubbele aanstelling mogelijk (bv. directeur woonzorgcentrum bij het OCMW en adjunct-algemeen directeur bij gemeente) ?
Rechtsgrond bevoegdheden directeursfuncties
Vanaf wanneer / op welk tijdstip is er sprake van een aanstelling van rechtswege van een directeur?
Vanaf wanneer gaat de nieuwe salarisschaal voor de decretale graden van 130 % in ?
Vanaf wanneer vangt de termijn van dertig dagen om zich kandidaat te stellen voor een directeursfunctie aan ? Wat zijn de vormvereisten?
Wat als de gemeente in 2019 in een hogere categorie terechtkomt ? Wordt dit meegenomen bij de berekening van het salaris van de nieuwe directeurs ?
Wat als de gemeente in 2019 omwille van een hoger bevolkingscijfer in een hogere klasse terecht komt ? Wordt dit meegenomen bij de berekening van het salaris van de niet aangestelde functiehouder die recht heeft op een gewaarborgde functie (adjunct of passend) met minstens het behoud van salaris ?
Wat als men in de gemeenteraad bij een aanstelling van een directeur van rechtswege de stemming vraagt ?
Wat bedoelt men met een ‘systematische vergelijking van de titels en verdiensten’ bij de aanstelling van een directeur (art. 583, §1, 3de lid)? Wie stelt de beoordelingscriteria vast en welke kunnen al dan niet gehanteerd worden? Moeten die op voorhand vastgelegd en gecommuniceerd worden?
Wat houden de bijkomende waarborgen in artikel 589, §3 DLB in? Moet men zich kandidaat stellen om de verruimde mobiliteitsregeling te kunnen genieten? Tot hoe lang kan de wervingsreserve behouden blijven?
Wat indien men op dit ogenblik als cumulerend secretaris via een dubbele aanstelling meer dan 130 % salaris geniet (bv. 75 % bij zowel gemeente als OCMW) ?
Wat is de timing voor de invulling van de passende functie (overgangsregeling decretale graden)?
Wat is een passende functie (overgangsregeling decretale graden)? Vereist de invulling ervan dat het organogram wordt gewijzigd? Moet er vooraf een functiebeschrijving worden opgemaakt? Welk orgaan beslist over de aanstelling in een passende functie?
Wat is het gevolg van de overgangsregeling op de benoeming van de decretale graden in het OCMW? (artikel 581-583)
Wat is het takenpakket van de adjunct-directeur?
Wat met een mandaatfunctie bij een aanstelling tot directeur?
Wat met lopende evaluatie- en tuchtdossiers voor de directeursfuncties ?
Wat moet men doen als men als huidige "decretale graad" geen kandidaat is voor de directeursfunctie ?
Welke anciënniteit wordt bedoeld in artikel 584 over de waarnemend directeur? Ook anciënniteit in andere ambten en besturen? Wat indien beide titularissen evenveel anciënniteit hebben?
Welke beslissingen over de aanstelling van de algemeen directeur en de financieel directeur moeten onderhandeld worden met de vakbonden?
Welke salarisschaal krijgt de secretaris/financieel beheerder die bij overgang in een terugvalfunctie wordt geplaatst?
Wie beslist over de functiebeschrijving, plaats in het organogram, rechtspositieregeling, … van de passende functie (overgangsregeling decretale raden)?
Wie woont de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn bij na de aanstelling van de algemeen directeur in 2018 ? Wie woont de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn bij na 1 augustus 2018, indien de gemeenteraad de functie van algemeen directeur nog niet invulde ?
Wordt de aanstelling van rechtswege van een directeur in openbare zitting of in besloten zitting geagendeerd?
Wordt men van rechtswege directeur wanneer men in één bestuur de functie invult en in het andere de functie waarneemt? Is een waarnemend statuut voldoende om in aanmerking te komen voor combi ?
Zijn dadingen mogelijk bij de overgangsregeling decretale graden?
Zijn er uitgewerkte salarisschalen voor de decretale graden vanaf de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur?
Zijn er voorbeelden van ontwerpraadsbesluiten betreffende de aanstelling van een algemeen/financieel directeur na vergelijking van titels en verdiensten? Bestaat er al een voorbeeld van functiebeschrijving? (artikel 583)