Overzicht beslissingen van de Vlaamse Regering

Jaartal: 2016
Datumaflopend sorteren Onderwerp
04/03/2016 Decreet met regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten: principiële goedkeuring na onderhandelingen met de syndicale organisaties en na advies van de VVSG [field_title_addition]
18/03/2016 Personeel en toezicht hulpverleningszones: ontwerpdecreet wijziging Gemeentedecreet, Provinciedecreet en OCMW-decreet [field_title_addition]
04/05/2016 Decreet met regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten: definitieve goedkeuring [field_title_addition]
04/05/2016 Vrijwillige samenvoeging van gemeenten: definitieve goedkeuring ontwerpdecreet [field_title_addition]
15/07/2016 Complementair onbetaald verlof lokale besturen: principiële wijziging personeelsbesluiten [field_title_addition]
09/09/2016 Statuut arrondissementscommissarissen en provincie- gouverneurs: definitieve wijziging [field_title_addition]
16/09/2016 Integratie Stedenfonds in Gemeentefonds: definitieve goedkeuring ontwerpdecreet [field_title_addition]
16/09/2016 Samenwerkingsakkoord personeel hulpverleningszones: standpuntbepaling [field_title_addition]
16/09/2016 Complementair onbetaald verlof lokale besturen: principiële wijziging personeelsbesluiten na onderhandeling met sociale partners [field_title_addition]
21/10/2016 Onteigening algemeen nut: definitieve goedkeuring ontwerp van decreet [field_title_addition]
18/11/2016 Bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies [field_title_addition]
02/12/2016 Integratie Stedenfonds in Gemeentefonds: bekrachtiging en afkondiging decreet [field_title_addition]
23/12/2016 Decreet Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen: bekrachtiging en afkondiging [field_title_addition]
Jaartal: 2017
Datumaflopend sorteren Onderwerp
20/01/2017 Fusie gemeenten: principiële goedkeuring BVR met regels schuldovername [field_title_addition]
24/02/2017 Onteigening algemeen nut: bekrachtiging en afkondiging decreet [field_title_addition]
24/02/2017 Decreet Lokaal Bestuur: principiële goedkeuring voorontwerp van decreet [field_title_addition]
24/02/2017 Fusie gemeenten: definitieve goedkeuring BVR met regels schuldovername [field_title_addition]
24/02/2017 Decreet stimulering (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen: principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit [field_title_addition]
10/03/2017 Personeel hulpverleningszones: standpuntbepaling ontwerp koninklijk wijzigingsbesluit [field_title_addition]
17/03/2017 Wijziging kiesdecreten [field_title_addition]
24/03/2017 Samenwerkingsakkoord erkende erediensten: voorontwerp van decreet [field_title_addition]
31/03/2017 Inwerkingtreding artikel 267 Gemeentedecreet: Audit Vlaanderen en klokkenluiders [field_title_addition]
21/04/2017 Optimalisatie decreet over de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges [field_title_addition]
28/04/2017 Personeel hulpverleningszones: standpuntbepaling KB administratief statuut [field_title_addition]
05/05/2017 Algemene principes voor de stroomlijning van (inter)gemeentelijke participaties: visienota [field_title_addition]