Overzicht beslissingen van de Vlaamse Regering

Jaartal: 2016
Datumaflopend sorteren Onderwerp Status
04/03/2016 Decreet met regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten: principiële goedkeuring na onderhandelingen met de syndicale organisaties en na advies van de VVSG
18/03/2016 Personeel en toezicht hulpverleningszones: ontwerpdecreet wijziging Gemeentedecreet, Provinciedecreet en OCMW-decreet
04/05/2016 Decreet met regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten: definitieve goedkeuring
04/05/2016 Vrijwillige samenvoeging van gemeenten: definitieve goedkeuring ontwerpdecreet
15/07/2016 Complementair onbetaald verlof lokale besturen: principiële wijziging personeelsbesluiten
09/09/2016 Statuut arrondissementscommissarissen en provincie- gouverneurs: definitieve wijziging
16/09/2016 Integratie Stedenfonds in Gemeentefonds: definitieve goedkeuring ontwerpdecreet
16/09/2016 Samenwerkingsakkoord personeel hulpverleningszones: standpuntbepaling
16/09/2016 Complementair onbetaald verlof lokale besturen: principiële wijziging personeelsbesluiten na onderhandeling met sociale partners
21/10/2016 Onteigening algemeen nut: definitieve goedkeuring ontwerp van decreet
18/11/2016 Bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies
02/12/2016 Integratie Stedenfonds in Gemeentefonds: bekrachtiging en afkondiging decreet
23/12/2016 Decreet Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen: bekrachtiging en afkondiging
Jaartal: 2017
Datumaflopend sorteren Onderwerp Status
20/01/2017 Fusie gemeenten: principiële goedkeuring BVR met regels schuldovername
24/02/2017 Onteigening algemeen nut: bekrachtiging en afkondiging decreet