Overzicht beslissingen van de Vlaamse Regering

Jaartal: 2019
Onderwerp Datumoplopend sorteren
Wijziging decreet over de begraafplaatsen en de lijkbezorging - Goedkeuring na advies van de Raad van State 22/02/2019
Afschaffing personeelsformatie provincies: inwerkingtreding - Goedkeuring na advies van de Raad van State 08/02/2019
Verzekeringen lokale besturen 25/01/2019
Vervanging analoge bestuursdocumenten door digitale - Goedkeuring na adviesaanvraag aan de Raad van State 18/01/2019
Wijziging decreet over de begraafplaatsen en de lijkbezorging - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State 11/01/2019
Jaartal: 2018
Onderwerp Datumoplopend sorteren
GWH 7038- 1 mededeling 21/12/2018
Wijzigingsdecreet regelgeving politiek verlof - Definitieve regelgeving 21/12/2018
Wijzigingsdecreet lokaal bestuur - Definitieve regelgeving 21/12/2018
Samenstelling lokale adviescommissie minimale levering elektriciteit, gas en water - Goedkeuring na advies van de Raad van State 21/12/2018
Omzendbrief toezicht 14/12/2018
Tuchtprocedure voor het statutaire provinciepersoneel - Goedkeuring na onderhandelingen en advies van de Raad van State 14/12/2018
Organisatie van een provinciale volksraadpleging - goedkeuring na advies van de Raad van State 30/11/2018
Mandatendatabank lokale en provinciale besturen - goedkeuring na advies van de Raad van State 30/11/2018
Samenstelling Vlaamse adviescommissie Volksraadplegingen - Ministerieel besluit 09/11/2018
Omzendbrief Installatie (omtrent de start van de lokale en provinciale bestuursperiode) 26/10/2018
Gewestelijke ontvangers: bijdrage gemeenten - Goedkeuring na advies van de Raad van State 26/10/2018
Mandatendatabank lokale en provinciale besturen - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State 12/10/2018
Organisatie van een provinciale volksraadpleging - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State 12/10/2018
Functionaris voor gegevensbescherming - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State 12/10/2018
Oproep 2018 voor stadsvernieuwingsprojecten: subsidie projecten stadsvernieuwingsprojecten: oproep 2018 05/10/2018
Oproep 2018 voor stadsvernieuwingsprojecten: conceptsubsidiëring stadsvernieuwing - conceptsubsidies - oproep 2018 05/10/2018
Vervreemding onroerende domeingoederen: ontwerpdecreet 14/09/2018
Tweede pensioenpijler: Vlaams Pensioenfonds en wijziging Vlaams personeelsstatuut 14/09/2018
Beleids- en beheerscyclus lokale besturen - Goedkeuring na adviesaanvraag aan de Raad van State 07/09/2018
Budgetinstructies lokale besturen 2019 - Ontwerp van omzendbrief 20/07/2018
Tuchtprocedure statutair personeel lokaal bestuur 20/07/2018
Mandatendatabank lokale en provinciale besturen - principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvragen 20/07/2018
Bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van de provincie - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State 13/07/2018
Communicatie tussen de provincieoverheid, de indiener van de klacht en de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op de provincieoverheid - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State 13/07/2018
Organisatie van een provinciale volksraadpleging - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvragen 13/07/2018
Beleids- en beheerscyclus lokale besturen - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State 13/07/2018
Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het Provinciedecreet - Definitieve regelgeving 06/07/2018
Statuut lokale mandataris - Definitieve regelgeving 06/07/2018
Digitaal Archief Vlaanderen als centrale Dienstverlening 06/07/2018
Jaarverslagen 2017 coördinatieopdracht gouverneurs 08/06/2018
Tekstuele rechtszetting bijlage BVR fractievorming 01/06/2018
Wijziging provinciedecreet - definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering 01/06/2018
Lokale en provinciale verkiezingen: aantal te verkiezen mandaten 25/05/2018
Statuut lokale mandataris - principiële goedkeuring 18/05/2018
Gemeentelijke volksraadpleging - Definitieve goedkeuring 18/05/2018
Verkoop Kasteel ter Ham in Steenokkerzeel 27/04/2018
Decreet lokaal bestuur: inwerkingtreding artikel 603 27/04/2018
SV Administratieve vereenvoudiging VO 20/04/2018
Verkoop gewestgronden A1-E19 20/04/2018
Lokale en provinciale verkiezingen: aantal te verkiezen mandaten 20/04/2018
Bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur 20/04/2018
Model van akte rond fractievorming voor gemeenteraad, districtsraad en provincieraad 20/04/2018
Bestuurlijk toezicht: wijze van communicatie 20/04/2018
Ziekenhuislandschap stappenplan locoregionale ZSP 30/03/2018
Vervreemding onroerende domeingoederen: voorontwerp van decreet 30/03/2018
Beleids- en beheerscyclus lokale besturen 30/03/2018
Decreet lokaal bestuur: inwerkingtreding artikel 603 23/03/2018
Gemeentelijke volksraadpleging 16/03/2018
Model van akte rond fractievorming voor gemeenteraad, districtsraad en provincieraad 02/03/2018
Lokale en provinciale verkiezingen: aantal te verkiezen mandaten 02/03/2018
Fusiedecreten - definitieve goedkeuring ontwerpen van decreet 02/03/2018
Resolutie burgerparticipatie 02/03/2018
Resolutie burgerbetrokkenheid 02/03/2018
Tuchtprocedure statutair personeel lokaal bestuur 02/03/2018
Bestuurlijk toezicht: wijze van communicatie 02/03/2018
Bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur 02/03/2018
Decreet uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen 23/02/2018
Wijziging provinciedecreet (voorontwerp) 02/02/2018
Beleids- en beheerscyclus lokale besturen: verbetervoorstellen voor bijsturing 26/01/2018
Jaartal: 2017
Onderwerp Datumoplopend sorteren
Decreet Lokaal Bestuur: bekrachtiging en afkondiging 22/12/2017
Fusiedecreten gemeenten: principiële goedkeuring voorontwerpen van decreet 22/12/2017
Afslanking provincies: overdracht personeelsleden 22/12/2017
Decreet uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen: principiële goedkeuring voorontwerp van decreet 22/12/2017
Wijziging Vlaams Personeelsstatuut: overheveling personeel provincies in kader van afslanking provincies 15/12/2017
Decreet Lokaal Bestuur: definitieve goedkeuring ontwerpdecreet 27/10/2017
Dode Hand 2017 13/10/2017
Samenwerkingsakkoord erkende erediensten: definitieve goedkeuring 06/10/2017
Budgetinstructies lokale besturen 2018 06/10/2017
Kostenbesluit lokale en provinciale verkiezingen 29/09/2017
Omzendbrief voorzichtigheid jaar lokale verkiezingen 22/09/2017
Decreet uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen: voorontwerp op basis conceptnota en adviezen 15/09/2017
Delegatiebesluit organisatie lokale verkiezingen 07/07/2017
Decreet Lokaal Bestuur: principiële goedkeuring voorontwerp van decreet na syndicale onderhandelingen en adviezen SERV en VVSG 30/06/2017
Uitvoeringsbesluit Onteigeningsdecreet: principiële goedkeuring 16/06/2017
Actualisering actieplan preventie radicalisering en polarisering 02/06/2017
Coördinatieopdracht provinciegouverneurs: jaarverslagen 2016 02/06/2017
Bestuurlijk toezicht: digitale communicatie 02/06/2017
Overheveling personeel provincies: principiële wijziging Vlaams Personeelsstatuut (voorontwerp van BVR) 19/05/2017
Decreet stimulering (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen: definitieve goedkeuring uitvoeringsbesluit 12/05/2017
Algemene principes voor de stroomlijning van (inter)gemeentelijke participaties: visienota 05/05/2017
Decreet uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen: principiële goedkeuring voorontwerp 05/05/2017
Personeel hulpverleningszones: standpuntbepaling KB administratief statuut 28/04/2017
Optimalisatie decreet over de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges 21/04/2017
Inwerkingtreding artikel 267 Gemeentedecreet: Audit Vlaanderen en klokkenluiders 31/03/2017
Samenwerkingsakkoord erkende erediensten: voorontwerp van decreet 24/03/2017
Wijziging kiesdecreten 17/03/2017
Personeel hulpverleningszones: standpuntbepaling ontwerp koninklijk wijzigingsbesluit 10/03/2017
Onteigening algemeen nut: bekrachtiging en afkondiging decreet 24/02/2017
Decreet Lokaal Bestuur: principiële goedkeuring voorontwerp van decreet 24/02/2017
Fusie gemeenten: definitieve goedkeuring BVR met regels schuldovername 24/02/2017
Decreet stimulering (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen: principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit 24/02/2017
Fusie gemeenten: principiële goedkeuring BVR met regels schuldovername 20/01/2017
Jaartal: 2016
Onderwerp Datumoplopend sorteren
Decreet Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen: bekrachtiging en afkondiging 23/12/2016
Integratie Stedenfonds in Gemeentefonds: bekrachtiging en afkondiging decreet 02/12/2016
Bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies 18/11/2016
Onteigening algemeen nut: definitieve goedkeuring ontwerp van decreet 21/10/2016
Integratie Stedenfonds in Gemeentefonds: definitieve goedkeuring ontwerpdecreet 16/09/2016
Samenwerkingsakkoord personeel hulpverleningszones: standpuntbepaling 16/09/2016
Complementair onbetaald verlof lokale besturen: principiële wijziging personeelsbesluiten na onderhandeling met sociale partners 16/09/2016
Statuut arrondissementscommissarissen en provincie- gouverneurs: definitieve wijziging 09/09/2016
Complementair onbetaald verlof lokale besturen: principiële wijziging personeelsbesluiten 15/07/2016
Decreet met regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten: definitieve goedkeuring 04/05/2016
Vrijwillige samenvoeging van gemeenten: definitieve goedkeuring ontwerpdecreet 04/05/2016
Personeel en toezicht hulpverleningszones: ontwerpdecreet wijziging Gemeentedecreet, Provinciedecreet en OCMW-decreet 18/03/2016
Decreet met regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten: principiële goedkeuring na onderhandelingen met de syndicale organisaties en na advies van de VVSG 04/03/2016