Overzicht beslissingen van de Vlaamse Regering

Jaartal: 2019
Datumoplopend sorteren Onderwerp
03/05/2019 Omzendbrief Transacties
03/05/2019 Instructies meerjarenplannen lokale besturen 2020-2025
22/02/2019 Wijziging decreet over de begraafplaatsen en de lijkbezorging - Goedkeuring na advies van de Raad van State
08/02/2019 Afschaffing personeelsformatie provincies: inwerkingtreding - Goedkeuring na advies van de Raad van State
25/01/2019 Verzekeringen lokale besturen
18/01/2019 Vervanging analoge bestuursdocumenten door digitale - Goedkeuring na adviesaanvraag aan de Raad van State
11/01/2019 Wijziging decreet over de begraafplaatsen en de lijkbezorging - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State
Jaartal: 2018
Datumoplopend sorteren Onderwerp
21/12/2018 GWH 7038- 1 mededeling
21/12/2018 Wijzigingsdecreet regelgeving politiek verlof - Definitieve regelgeving
21/12/2018 Wijzigingsdecreet lokaal bestuur - Definitieve regelgeving
21/12/2018 Samenstelling lokale adviescommissie minimale levering elektriciteit, gas en water - Goedkeuring na advies van de Raad van State
14/12/2018 Omzendbrief toezicht
14/12/2018 Tuchtprocedure voor het statutaire provinciepersoneel - Goedkeuring na onderhandelingen en advies van de Raad van State
30/11/2018 Organisatie van een provinciale volksraadpleging - goedkeuring na advies van de Raad van State
30/11/2018 Mandatendatabank lokale en provinciale besturen - goedkeuring na advies van de Raad van State
09/11/2018 Samenstelling Vlaamse adviescommissie Volksraadplegingen - Ministerieel besluit
26/10/2018 Omzendbrief Installatie (omtrent de start van de lokale en provinciale bestuursperiode)
26/10/2018 Gewestelijke ontvangers: bijdrage gemeenten - Goedkeuring na advies van de Raad van State
12/10/2018 Mandatendatabank lokale en provinciale besturen - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State
12/10/2018 Organisatie van een provinciale volksraadpleging - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State
12/10/2018 Functionaris voor gegevensbescherming - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State
05/10/2018 Oproep 2018 voor stadsvernieuwingsprojecten: subsidie projecten stadsvernieuwingsprojecten: oproep 2018
05/10/2018 Oproep 2018 voor stadsvernieuwingsprojecten: conceptsubsidiëring stadsvernieuwing - conceptsubsidies - oproep 2018
14/09/2018 Vervreemding onroerende domeingoederen: ontwerpdecreet
14/09/2018 Tweede pensioenpijler: Vlaams Pensioenfonds en wijziging Vlaams personeelsstatuut
07/09/2018 Beleids- en beheerscyclus lokale besturen - Goedkeuring na adviesaanvraag aan de Raad van State
20/07/2018 Budgetinstructies lokale besturen 2019 - Ontwerp van omzendbrief
20/07/2018 Tuchtprocedure statutair personeel lokaal bestuur
20/07/2018 Mandatendatabank lokale en provinciale besturen - principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvragen
13/07/2018 Bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van de provincie - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State
13/07/2018 Communicatie tussen de provincieoverheid, de indiener van de klacht en de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op de provincieoverheid - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State
13/07/2018 Organisatie van een provinciale volksraadpleging - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvragen
13/07/2018 Beleids- en beheerscyclus lokale besturen - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State
06/07/2018 Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het Provinciedecreet - Definitieve regelgeving
06/07/2018 Statuut lokale mandataris - Definitieve regelgeving
06/07/2018 Digitaal Archief Vlaanderen als centrale Dienstverlening
08/06/2018 Jaarverslagen 2017 coördinatieopdracht gouverneurs
01/06/2018 Tekstuele rechtszetting bijlage BVR fractievorming
01/06/2018 Wijziging provinciedecreet - definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering
25/05/2018 Lokale en provinciale verkiezingen: aantal te verkiezen mandaten
18/05/2018 Statuut lokale mandataris - principiële goedkeuring
18/05/2018 Gemeentelijke volksraadpleging - Definitieve goedkeuring
27/04/2018 Verkoop Kasteel ter Ham in Steenokkerzeel
27/04/2018 Decreet lokaal bestuur: inwerkingtreding artikel 603
20/04/2018 SV Administratieve vereenvoudiging VO
20/04/2018 Verkoop gewestgronden A1-E19
20/04/2018 Lokale en provinciale verkiezingen: aantal te verkiezen mandaten
20/04/2018 Bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur
20/04/2018 Model van akte rond fractievorming voor gemeenteraad, districtsraad en provincieraad
20/04/2018 Bestuurlijk toezicht: wijze van communicatie
30/03/2018 Ziekenhuislandschap stappenplan locoregionale ZSP
30/03/2018 Vervreemding onroerende domeingoederen: voorontwerp van decreet
30/03/2018 Beleids- en beheerscyclus lokale besturen
23/03/2018 Decreet lokaal bestuur: inwerkingtreding artikel 603
16/03/2018 Gemeentelijke volksraadpleging
02/03/2018 Model van akte rond fractievorming voor gemeenteraad, districtsraad en provincieraad
02/03/2018 Lokale en provinciale verkiezingen: aantal te verkiezen mandaten
02/03/2018 Fusiedecreten - definitieve goedkeuring ontwerpen van decreet
02/03/2018 Resolutie burgerparticipatie
02/03/2018 Resolutie burgerbetrokkenheid
02/03/2018 Tuchtprocedure statutair personeel lokaal bestuur
02/03/2018 Bestuurlijk toezicht: wijze van communicatie
02/03/2018 Bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur
23/02/2018 Decreet uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen
02/02/2018 Wijziging provinciedecreet (voorontwerp)
26/01/2018 Beleids- en beheerscyclus lokale besturen: verbetervoorstellen voor bijsturing
Jaartal: 2017
Datumoplopend sorteren Onderwerp
22/12/2017 Decreet Lokaal Bestuur: bekrachtiging en afkondiging
22/12/2017 Fusiedecreten gemeenten: principiële goedkeuring voorontwerpen van decreet
22/12/2017 Afslanking provincies: overdracht personeelsleden
22/12/2017 Decreet uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen: principiële goedkeuring voorontwerp van decreet
15/12/2017 Wijziging Vlaams Personeelsstatuut: overheveling personeel provincies in kader van afslanking provincies
27/10/2017 Decreet Lokaal Bestuur: definitieve goedkeuring ontwerpdecreet
13/10/2017 Dode Hand 2017
06/10/2017 Samenwerkingsakkoord erkende erediensten: definitieve goedkeuring
06/10/2017 Budgetinstructies lokale besturen 2018
29/09/2017 Kostenbesluit lokale en provinciale verkiezingen
22/09/2017 Omzendbrief voorzichtigheid jaar lokale verkiezingen
15/09/2017 Decreet uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen: voorontwerp op basis conceptnota en adviezen
07/07/2017 Delegatiebesluit organisatie lokale verkiezingen
30/06/2017 Decreet Lokaal Bestuur: principiële goedkeuring voorontwerp van decreet na syndicale onderhandelingen en adviezen SERV en VVSG
16/06/2017 Uitvoeringsbesluit Onteigeningsdecreet: principiële goedkeuring
02/06/2017 Actualisering actieplan preventie radicalisering en polarisering
02/06/2017 Coördinatieopdracht provinciegouverneurs: jaarverslagen 2016
02/06/2017 Bestuurlijk toezicht: digitale communicatie
19/05/2017 Overheveling personeel provincies: principiële wijziging Vlaams Personeelsstatuut (voorontwerp van BVR)
12/05/2017 Decreet stimulering (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen: definitieve goedkeuring uitvoeringsbesluit
05/05/2017 Algemene principes voor de stroomlijning van (inter)gemeentelijke participaties: visienota
05/05/2017 Decreet uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen: principiële goedkeuring voorontwerp
28/04/2017 Personeel hulpverleningszones: standpuntbepaling KB administratief statuut
21/04/2017 Optimalisatie decreet over de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
31/03/2017 Inwerkingtreding artikel 267 Gemeentedecreet: Audit Vlaanderen en klokkenluiders
24/03/2017 Samenwerkingsakkoord erkende erediensten: voorontwerp van decreet
17/03/2017 Wijziging kiesdecreten
10/03/2017 Personeel hulpverleningszones: standpuntbepaling ontwerp koninklijk wijzigingsbesluit
24/02/2017 Onteigening algemeen nut: bekrachtiging en afkondiging decreet
24/02/2017 Decreet Lokaal Bestuur: principiële goedkeuring voorontwerp van decreet
24/02/2017 Fusie gemeenten: definitieve goedkeuring BVR met regels schuldovername
24/02/2017 Decreet stimulering (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen: principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit
20/01/2017 Fusie gemeenten: principiële goedkeuring BVR met regels schuldovername
Jaartal: 2016
Datumoplopend sorteren Onderwerp
23/12/2016 Decreet Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen: bekrachtiging en afkondiging
02/12/2016 Integratie Stedenfonds in Gemeentefonds: bekrachtiging en afkondiging decreet
18/11/2016 Bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies
21/10/2016 Onteigening algemeen nut: definitieve goedkeuring ontwerp van decreet
16/09/2016 Integratie Stedenfonds in Gemeentefonds: definitieve goedkeuring ontwerpdecreet
16/09/2016 Samenwerkingsakkoord personeel hulpverleningszones: standpuntbepaling
16/09/2016 Complementair onbetaald verlof lokale besturen: principiële wijziging personeelsbesluiten na onderhandeling met sociale partners
09/09/2016 Statuut arrondissementscommissarissen en provincie- gouverneurs: definitieve wijziging
15/07/2016 Complementair onbetaald verlof lokale besturen: principiële wijziging personeelsbesluiten
04/05/2016 Decreet met regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten: definitieve goedkeuring
04/05/2016 Vrijwillige samenvoeging van gemeenten: definitieve goedkeuring ontwerpdecreet
18/03/2016 Personeel en toezicht hulpverleningszones: ontwerpdecreet wijziging Gemeentedecreet, Provinciedecreet en OCMW-decreet
04/03/2016 Decreet met regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten: principiële goedkeuring na onderhandelingen met de syndicale organisaties en na advies van de VVSG