Print

Wijziging kiesdecreten

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 17 maart 2017
Samenvatting

Na advies van de Provincieraden hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat het Provinciedecreet, het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, het Digitaal Kiesdecreet en het decreet over de organisatie van Vlaamse bestuursrechtscolleges wijzigt. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement. Het ontwerpdecreet geeft uitvoering aan een element van het regeerakkoord dat verband houdt met de verkiezingen, namelijk de vermindering van het aantal gedeputeerden tot vier. Deze vermindering hangt samen met een ander element uit het regeerakkoord, namelijk de halvering van het aantal provincieraadsleden. Dat wordt geregeld in een ontwerp van bijzonder decreet dat aan het Vlaams Parlement wordt voorgelegd. Hiermee samenhangend wordt in het ontwerp van decreet ook de indeling van de provinciedistricten gewijzigd. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de lokale en provinciale verkiezingen nog vlotter en efficiƫnter verlopen, en zijn gebaseerd op de verbetersuggesties uit het evaluatierapport van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.