Voorontwerp Regiodecreet

Volledig opschrift
Voorontwerp van decreet over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 1 april 2022
Omschrijving

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over regiovorming en de wijziging van het decreet over het lokaal bestuur. Dit voorontwerp van decreet behandelt de regiovorming via referentieregio’s: gebiedsafbakeningen die het afstemmingsniveau en de referentie worden voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking. Het decreet bevat de afbakening van referentieregio’s en definieert daarnaast het concept, het toepassingsgebied, de principes en de gevolgen van regiovorming. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, Exello.net, Vlofin, en daarna van de Raad van State. Het wordt ook voor onderhandelingen geagendeerd in het comité voor de provinciale en plaatselijke overheden, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap.

Verwante Vlaamse regelgeving