Voorontwerp erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen

Volledig opschrift
Voorontwerp van decreet tot regeling van de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 19 maart 2021
Omschrijving

Na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog, van de Vereniging van de Vlaamse Provincies, en van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten hechtte de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen regelt en dat het decreet over de organisatie en werking van erkende erediensten wijzigt. Het voert een nieuw decretaal kader in voor lokale geloofsgemeenschappen op vlak van de erkenning, het toezicht en de sanctionering. De bestaande erkenningsregels worden maximaal aangepast in lijn met de aanbevelingen van de studie Torfs. Er worden nieuwe regels uitgewerkt zodat de Vlaamse Regering over alle relevante informatie beschikt omtrent bestuurlijke, veiligheids- en samenlevingsaspecten om gemotiveerde beslissingen te kunnen nemen zowel voor als na de erkenning. Voor een permanent en adequaat toezicht op de naleving van de erkenningsregels en de verplichtingen in het eredienstendecreet wordt een Vlaamse instantie (de Vlaamse Informatie- en screeningsdienst op de lokale geloofsgemeenschappen) opgericht die over de nodige bevoegdheden beschikt. Daarnaast wordt ook voorzien in een gelaagd en gedifferentieerd sanctiekader om de effectiviteit van de handhaving te versterken. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van Raad van State.

Verwante Vlaamse regelgeving