Voorontwerp decreet wijziging Havendecreet in uitvoering van de Verordening (EU) 2017/352

Volledig opschrift
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het decreet van 3 mei 2019 houdende de havenkapiteinsdienst
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 18 juni 2021
Omschrijving

Dit decreet behelst een wijziging van het havendecreet in uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees Parlement en de Raad van 15/02/2017 dat een kader vastlegt voor havendiensten en gemeenschappelijke regels oplegt voor de financiële transparantie van havens.

Verwante Vlaamse regelgeving