Voorontwerp decreet wijziging decreet lokaal bestuur

Volledig opschrift
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 1 april 2022
Omschrijving

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar decreet over het lokaal bestuur. Het beoogt vooreerst een optimalisatie van de regelingen rond verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen; leidt tot enkele inhoudelijke verbeteringen wat betreft de organisatie en werking van lokale besturen, het statuut van hun mandatarissen, het personeel, en de lokale financiën; verduidelijkt het toezicht op de politiezones; en maakt het mogelijk om voortaan districten te vormen, gelijktijdig met de vrijwillige samenvoeging van gemeenten. Verder zal de initiatiefase van een volksraadpleging, naast de bestaande analoge regeling, via een digitaal traject kunnen verlopen. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, Exello.net, Vlofin en Zorgnet-Icuro. Het wordt ook voor onderhandelingen geagendeerd in het comité voor de provinciale en plaatselijke overheden, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap.