Voorontwerp decreet klokkenluiders

Volledig opschrift
Ontwerp van decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Bestuursdecreet van 7 december 2018, wat betreft klokkenluiders
Status
Principiƫle goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 17 december 2021
Omschrijving

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Provindiedecreet, het decreet over het lokaal bestuur en het Bestuursdecreet, om een klokkenluidersregeling in te voeren voor de Vlaamse overheid en lokale besturen. De regeling volgt de Europese richtlijn, die stelt dat lidstaten moeten zorgen voor interne en externe meldkanalen en beschermingsmaatregelen voor klokkenluiders. De richtlijn wil personen beschermen die op het werk verkregen informatie melden over inbreuken op EU-regelgeving. Het ontwerp van wijzigingsdecreet verruimt dit naar alle inbreuken op wetgeving die in Vlaanderen van toepassing is. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, de VVSG en de Vlaamse toezichtcommissie voor de bescherming van persoonsgegevens. Het wordt ook voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners en gaat daarna voor advies naar de Raad van State.