Voorontwerp decreet her- of nevenbestemming parochiekerken

Volledig opschrift
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat betreft de eventuele her- of nevenbestemming van parochiekerken
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 29 april 2022
Omschrijving

​Door de evoluerende kerkpraktijk zijn een toenemend aantal van de bijna 1.800 rooms-katholieke parochiekerken in Vlaanderen niet langer (exclusief) nodig voor hun religieuze functie. De Vlaamse Regering keurt daarom principieel een voorontwerp van wijzigingsdecreet goed dat een doordachte her- of nevenbestemming van deze (voormalige) parochiekerken verder in goede banen wil leiden door nieuwe beleidsinstrumenten in te zetten. Het gaat om de verplichting om per gemeente een kerkenbeleidsplan op te maken, en ruimere subsidiemogelijkheden voor de lokale besturen en de kerkbesturen voor de realisatie van hun projecten van her- of nevenbestemming van (voormalige) parochiekerken. Dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nog voor advies voorgelegd aan de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, en daarna aan de Raad van State.