Visienota verkiezingen 2024

Volledig opschrift
Visienota inzake de voorbereiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2024
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 18 februari 2022
Omschrijving

De Vlaamse Regering keurt de visienota 'voorbereiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2024' goed. De nota bevat voorstellen voor het verbeteren, vereenvoudigen en vernieuwen van de kiesregelgeving en het verder digitaliseren van het verkiezingsproces met het oog op de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen op 13 oktober 2024. De Vlaamse minister, bevoegd voor Binnenlands Bestuur, zal de visienota indienen in het Vlaams Parlement en zorgen voor de verdere uitvoering ervan.

Meer informatie