Print

Vervreemding onroerende domeingoederen: ontwerpdecreet

Datum ministerraad
vrijdag 14 september 2018
Omschrijving

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over de vervreemding van de onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Dit ontwerpdecreet beoogt de creatie van een duurzaam, consistent en zelfstandig juridisch kader waarbinnen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest hun onroerende domeingoederen kunnen beheren en in het bijzonder deze goederen kunnen vervreemden en zakelijke rechten erop kunnen vestigen en vervreemden. De nadruk ligt daarbij enerzijds op de facilitering van een economisch performant beheer van deze goederen en anderzijds de garandering van een effectieve parlementaire controle op het correcte beheer van deze goederen. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.