Ontwerp van besluit Vlaams Regering verhoging eindejaarstoelage

Volledig opschrift
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 135 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en artikel 98 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 4 juni 2021
Omschrijving

In navolging van het deelakkoord VIA6 - koopkracht publieke sector, en na onderhandelingen met de sociale partners, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel twee besluiten, waardoor de personeelsleden die onder dit deelakkoord VIA6 vallen, vanaf 2021 recht hebben op een verhoogde eindejaarstoelage. Voor de personeelsleden uit dit deelakkoord die werken in de geregionaliseerde sectoren of de klassieke zorg- en welzijnssectoren, wordt bijkomend een retroactieve verhoging van de eindejaarstoelage van 2020 vastgesteld. Dit besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State.