Ontwerp decreet versterking lokale democratie

Volledig opschrift
Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 30 april 2021
Omschrijving

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat diverse decreten wijzigt rond de versterking van de lokale democratie. Het nieuwe decreet moderniseert en versterkt de regels van de lokale democratie, door onder andere de opkomstplicht voor gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen af te schaffen; maatregelen in te voeren tegen het ronselen van stem-volmachten; de invloed van de lijststem op het aanwijzen van gemeenteraadszetels af te schaffen; te regelen dat de verkozene voor de gemeenteraad met de meeste stemmen van de grootste fractie van de coalitie de burgemeester wordt; te regelen dat na de verkiezingen, de installatie van de nieuwe gemeenteraad gebeurt op één van de eerste vijf werkdagen van december; een tijdelijk exclusief initiatiefrecht te regelen om een meerderheidscoalitie te vormen; een aantal onverenigbaarheden van mandaten te regelen; en de vrijwillige samenvoeging van gemeenten te faciliteren. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.