Ontwerp besluit Vlaamse Regering wijziging quickwins

Volledig opschrift
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 164 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot wijziging van artikel 8 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 houdende maatregelen ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door COVID-19 en tot wijziging van de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 18 juni 2021
Omschrijving

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit van 12 maart 2021 met maatregelen ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door COVID-19 en met de wijziging van de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies. De wet van 23 oktober 2020 over het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in de gevallen waarin het onmogelijk is voor hun kind om naar het kinderdagverblijf, de school, of het centrum voor opvang voor personen met een handicap te gaan, wordt rechtstreeks van toepassing gemaakt op de statutaire personeelsleden van de lokale en regionale besturen, zodat altijd dezelfde regeling geldt voor de contractuele en de statutaire personeelsleden. Een tweede wijziging zorgt er voor dat, naast de conventionele fiets, nu ook de speedpedelec recht geeft op een fietsvergoeding. Dit wijzigingsbesluit wordt nog voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners.