Ontwerp besluit Vlaamse Regering verhoging eindejaarstoelage en uitbreiding rouwverlof

Volledig opschrift
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 135 en 209 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provincie-personeel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en artikel 98 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeels- formatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Status
Principiƫle goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 16 juli 2021
Omschrijving

In uitvoering van het sectoraal akkoord dat op 9 juni 2021 werd afgesloten tussen de sociale partners van de publieke sector, wijzigt de Vlaamse Regering principieel enkele besluiten met de rechtspositieregeling van het personeel van de lokale en provinciale besturen. Hierdoor zullen alle personeelsleden die onder het toepassingsgebied van de sectorale akkoorden voor het personeel van de lokale en provinciale besturen vallen een verhoging van het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage tot 3,6% van het jaarsalaris kunnen genieten vanaf het jaar 2021. Daarnaast wordt de begrenzing van de eindejaarstoelage tot een twaalfde van het jaarsalaris geschrapt voor alle personeelsleden.

Het besluit regelt ook de uitbreiding van het rouwverlof, overeenkomstig een federaal wetsontwerp met dezelfde strekking voor de contractanten en de federale ambtenaren, en parallel met een nieuwe regeling voor de Vlaamse ambtenaren. Bij overlijden van de partner of een kind wordt dat rouwverlof uitgebreid van vier naar tien werkdagen. Ook maakt dit besluit de toekenning van omstandigheidsverlof bij overlijden van een pleegkind/pleegouder mogelijk. Dit besluit wordt nu op de agenda geplaatst voor onderhandelingen met de sociale partners.