Ontwerp besluit Vlaamse Regering toeslag gezinszorg

Volledig opschrift
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft een toeslag voor het verzorgend personeel in de publieke gezinszorg
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 18 maart 2022
Omschrijving

De Vlaamse Regering voorziet dat verzorgende personeelsleden die werken in een erkende dienst van de publieke gezinszorg vanaf 1 september 2021 recht krijgen op een toelage op het uursalaris of een extra inhaalrust voor prestaties op weekdagen tussen 18 en 20u. Dat is zo voorzien in het Zesde Vlaams Intersectorale Akkoord (VIA6) van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025. Ze wijzigt hiervoor, na onderhandelingen met de sociale partners, opnieuw principieel het besluit van 7 december 2007 en van 12 november 2010. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies gevraagd van de Raad van State.