Ontwerp besluit Vlaamse Regering communicatie erediensten

Volledig opschrift
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wat betreft de wijze van communicatie, de opmaak van algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 4 februari 2022
Omschrijving

In het kader van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen en het decreet over de organisatie en werking van de erkende erediensten, keurt de Vlaamse Regering, na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, opnieuw principieel het besluit goed dat de wijze van communicatie tussen de bestuursorganen van de eredienst en de overheden bepaalt. Onder het begrip 'communicatie' vallen onder meer alle aanvragen, kennisgevingen, bevestigingen, bezorgingen en verzendingen. Het besluit wijst ook het Agentschap Binnenlands Bestuur aan als bevoegde instantie om de algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens op te stellen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.