Print

Mandatendatabank lokale en provinciale besturen - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State

Datum ministerraad
vrijdag 12 oktober 2018
Omschrijving

Na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan twee besluiten over het gebruik van open standaarden door de lokale en provinciale besturen en over de regeling van de databank van de lokale en provinciale mandatarissen en van de leidend ambtenaren. Zo wordt uitvoering gegeven aan diverse bepalingen uit het decreet over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet over deze databanken, en over de manier waarop documenten en akten worden bewerkt, bewaard, geïmporteerd, gepubliceerd en verwerkt. Over deze besluiten wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.