Print

Functionaris voor gegevensbescherming - Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State

Datum ministerraad
vrijdag 12 oktober 2018
Omschrijving

Op 8 juni bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet dat de decreten aanpast aan de verordening van het Europees Parlement en de Raad over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). De AVG verplicht overheden om een functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen. In het kader van het decreet over het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer had iedere Vlaamse instantie die persoonsgegevens ontvangt of uitwisselt, al een veiligheidsconsulent (VC). Na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit keurt de Vlaamse Regering nu opnieuw principieel een besluit goed waardoor de verplichting om over een VC te beschikken, vervalt. In de plaats komt nu een 'functionaris voor gegevensbescherming'. Het begrip ‘veiligheidsconsulent’ verdwijnt aldus uit de Vlaamse regelgeving. De Vlaamse Regering bepaalt nu de opdrachten en de manier van aanwijzing van die functionarissen voor gegevensbescherming. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.