Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen

Volledig opschrift
Decreet tot regeling van de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 13 november 2020
Omschrijving

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen regelt en dat het decreet over de organisatie en werking van erkende erediensten wijzigt. Het voert een nieuw decretaal kader in voor lokale geloofsgemeenschappen op vlak van de erkenning, het toezicht en de sanctionering. De erkenningsregels worden scherper gesteld: wie tegen ons maatschappijmodel ageert, verliest zijn erkenning. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Het wordt ook geagendeerd op de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD), het overlegplatform tussen de Vlaamse overheid en de erkende levensbeschouwingen. De Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur zal de nodige beslissingen nemen voor de organisatie van de informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen, die zal worden ondergebracht in het Agentschap Binnenlands Bestuur. Hiervoor wordt een budget voorzien van 3 miljoen euro.

Verwante Vlaamse regelgeving