Decreet wijziging Provinciedecreet over het digitaal en hybride vergaderen

Volledig opschrift
Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, wat het digitaal en hybride vergaderen betreft
Status
Bekrachtiging en afkondiging
Datum ministerraad
donderdag 23 december 2021
Omschrijving

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Provinciedecreet wijzigt over het digitaal en hybride vergaderen. Hierdoor wordt formeel verankerd dat de provincieraad  en  de  provincieraadscommissies digitaal en hybride kunnen vergaderen. Dit wijzigingsdecreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 21 december 2021.