Print

Decreet met regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten: principiële goedkeuring na onderhandelingen met de syndicale organisaties en na advies van de VVSG

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 4 maart 2016
Samenvatting

In de organisatie van het Vlaams binnenlands bestuur legt de Vlaamse Regering het accent op enerzijds lokale besturen met meer bevoegdheden, autonomie en bestuurskracht en anderzijds op een kaderstellende Vlaamse overheid. Binnen deze strategische keuzes past de stimulering van vrijwillige fusies van gemeenten. De Vlaamse Regering hecht, na onderhandelingen met de syndicale organisaties en na advies van de VVSG, opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten. Het voorontwerp van decreet wijzigt meteen ook het Provinciedecreet en het decreet met de regels over de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nog advies ingewonnen van de Raad van State.