Print

Decreet met regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten: definitieve goedkeuring

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
woensdag 4 mei 2016
Samenvatting

In de organisatie van het Vlaams binnenlands bestuur legt de Vlaamse Regering het accent op enerzijds lokale besturen met meer bevoegdheden, autonomie en bestuurskracht en anderzijds op een kaderstellende Vlaamse overheid. Binnen deze strategische keuzes past de stimulering van vrijwillige fusies van gemeenten. De Vlaamse Regering hecht, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten. Het ontwerpdecreet wijzigt meteen ook het Provinciedecreet en het decreet met de regels over de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds. Het wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.