Print

Decreet Lokaal Bestuur: principiële goedkeuring voorontwerp van decreet na syndicale onderhandelingen en adviezen SERV en VVSG

Datum ministerraad
vrijdag 30 juni 2017
Omschrijving

Na syndicale onderhandelingen, en na adviezen van de SERV en van de VVSG, hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het Lokaal Bestuur. Het decreet beoogt een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen blijven bestaan. Samengevat beoogt het voorontwerp (1) de verdere integratie van het OCMW en de gemeente, (2) de hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht, (3) het bijsturen van de regels over de beleids- en beheerscyclus, (4) het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun filialen, (5) alle organieke regels over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk samenwerkingsverband logisch en gestructureerd in één decreet onder te brengen, (6) organieke regels verder te vereenvoudigen, te dereguleren en digivriendelijker te maken en (7) meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren om zo de dienstverlening te verbeteren. Het voorontwerp van decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.