Decreet lokaal bestuur: inwerkingtreding artikel 603

Datum ministerraad
vrijdag 23 maart 2018
Omschrijving

Het eerste lid van artikel 603 van het decreet lokaal bestuur creëert de mogelijkheid voor gemeenten om nog gedurende de lopende gemeentelijke bestuursperiode een keuze van distributienetbeheerder te maken voor een termijn van 18 jaar. Het tweede lid van hetzelfde artikel creëert de mogelijkheid voor de Vlaamse Regering om onder bepaalde voorwaarden in te stemmen met een verzoek van de algemene vergadering van een distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 de einddatum van de statutaire duur van de betrokken vereniging te verschuiven naar 1 april 2019. De Vlaamse Regering bepaalt nu principieel dat artikel 603 in werking zal treden op de dag die volgt op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Verwante Vlaamse regelgeving