Besluit Vlaamse Regering verlenging subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 25 maart 2022
Omschrijving

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan de lokale besturen voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum tot 31 december 2022 om de organisatie van de vaccinaties in het resterende deel van 2022 te waarborgen en om de opslag en verdere verdeling van de vaccins te optimaliseren. De basissubsidie wordt toegekend a rato van het totaal aantal inwoners dat het vaccinatiecentrum bedient. Daarnaast wordt een forfaitaire subsidie voorzien voor eventuele verhuisoperaties van vaccinatiecentra in functie van het op- en afschalingsplan.